අති විශේෂ ගැසට් පත‍්‍රය – රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය

අංක 1840/34 හා 2013/12/11 දින දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත‍්‍රය මගින් ප‍්‍රකාශිත රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවා ව්‍යවස්ථා සංග‍්‍රහය සංශෝධනය කිරීම සඳහා සංගමය ඉදිරිපත් කළ යෝජනා

01 – සේවය හැඳින්වීම.

සේවය ‘‘ශ‍්‍රී ලංකා කළමනාකරණ නිලධාරී සේවය’’ ලෙස හැඳින්විය යුතුය.

රජයේ හා පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සියලූම කාර්යාලවල කාර්යාල කළමනාකරණ රාජකාරී කටයුතු, 2004.01.01 සිට බහුකාර්ය සේවාවක් ලෙස හඳුනාගෙන ක‍්‍රියාත්මක වන රාජ්‍ය හා පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවයේ නිලධාරීන් විසින් ඉටුකරනු ලැබේ. කාර්යාල කළමනාකරණයේ දී ඉතා වැදගත් වන්නේ තොරතුරු රැුස්කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම, ගබඩා කිරීම හා අවශ්‍ය විට දී බෙදාහැරීම වන අතර මෙම කොටස ඉටුකරනු ලබන්නේ කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ නිලධාරීන් විසිනි. 1971 සිට 2004 දක්වා බලාත්මකව පැවති සාමාන්‍ය ලිපිකාර සේවයේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව එම සේවයේ අධිපන්තියේ තනතුර ‘‘කාර්යාල කළමනාකරණ සේවය’’ ලෙස ව්‍යවස්ථාව මගින් ම පිළිගෙන තිබුණි. වර්තමාන සේවා ව්‍යවස්ථාව මගින් එම තත්වය අහෝසිකර ඇත. තවද මධ්‍යම රජය යටතේ මෙන්ම පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ද සේවයේ යෙදී ඇති, ශ‍්‍රී ලංකා ගුරු සේවය, ශ‍්‍රී ලංකා හෙද සේවය, ශ‍්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවය, ශ‍්‍රී ලංකා මැණුම් සහකාර සේවය වැනි සේවාවන්වල පෙර පැවති සේවා නාමයන් ඉහත සඳහන් පරිදි වර්තමානයට ගැලපෙන ලෙස වෙනස් කර ඇති බැවින් අපගේ සේවය සඳහා යෝජිත සේවා නාමයද සෑම අතින්ම උචිත වන බව අවධාරණය කර සිටිමු. එම නිසා 2004 වර්ෂයට පෙර පැවති කාර්යාල කළමනාකරණ තත්වය නැවත ලබා ගැනීම සඳහා දැනට ක‍්‍රියාත්මක වන රාජ්‍ය හා පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය ඒකාබද්ධ කර ‘‘ශ‍්‍රී ලංකා කළමනාකරණ නිලධාරී’’ සේවය ලෙස නම් කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

 1. ක‍්‍ර‍්‍රියාත්මක වන දිනය

ක‍්‍රියාත්මක වන දිනය 2013.04.02 යන්නට අපගේ එකඟතාවයක් නැත. එය 2006.01.01 දින සිට ක‍්‍රියාත්මක වන ලෙසට සංශෝධනය විය යුතු බව කාරුණිකව සඳහන් කරමු.

ශ‍්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුමත කරන ලද්දේ 2013.11.11 දින වන අතර, එය ක‍්‍රියාත්මක වන දිනය 2006.01.01 ලෙස පෙර දාතම් කර ඇත.

ශ‍්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුමත කරන ලද්දේ 2010.09.10 දින වන අතර, එයද 2006.01.01 දින සිට ක‍්‍රියාත්මක වන ලෙස පෙර දාතම් කර ඇත. ඒ අනුව අපගේ සේවා ව්‍යවස්ථාව ද ක‍්‍රියාත්මක වන දිනය 2006.01.01 ලෙස පෙර දාතම් කිරීම ඉතාම සාධාරණ හා යුක්ති සහගත වන බව කරුණාවෙන් දන්වා සිටිමු.

 1. – සේවා ගණය යටතේ දැක්වෙන හැඳින්වීම් ද සංශෝධනය විය යුතුව ඇත.

1971 ඔක්තෝබර් මස 01 දින සිට ක‍්‍රියාත්මක වූ සාමාන්‍ය ලිපිකාර සේවා ව්‍යවස්ථාව යටතේ බඳවා ගැනීමේ පන්තිය II‘‘ආ’’ පන්තිය වූ අතර ඉන් පසුව II‘’අ’’ පන්තිය – 1 වැනි පන්තිය, හා අධිපන්තිය ලෙස හඳන්වන ලදී. ඉන්පසු 2004.01.01 දින සිට ක‍්‍රියාත්මක වූ සේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව III පන්තිය – II පන්තිය I පන්තිය හා අධි පන්තිය ලෙස තනතුරු නාම හඳුන්වන ලදී. වර්තමානයේ ක‍්‍රියාත්මක සේවා ව්‍යවස්ථාව මගින්, එය III වැනි ශ්‍රේණිය, II ශ්‍රේණිය, I ශ්‍රේණිය හා අධි ශ්‍රේණිය ලෙස හඳුන්වා ඇත. පෙර පැවති ආකාරයට ‘‘පන්තිය’’ ලෙස හැදින්වීමෙන්, තවත් කිසිම රාජ්‍ය සේවයකට අගතියක් නොවන බැවින් ද, අධිපන්තියේ II ශ්‍රේණිය හා I ශ්‍රේණිය ලෙස අලූතින් ශ්‍රේණි දෙකක් ඇති කිරීම සඳහා අප විසින් යෝජනා කරන බැවින් ද, පෙර පරිදිම සේවාගණය හැඳින්වීමේ දී ‘‘පන්තිය’’ ලෙස හැඳින්විය යුතු බවට යෝජනා කරමු.

 1. – නව සේවා ව්‍යවස්ථාවේ අංක 04 යටතේ ඇති කාර්යයන් පැවරීම සම්බන්ධයෙන් එකඟ නොවෙමු.

එහි සඳහන් වන ‘‘වෙනත් විශේෂිත නිපුණතාවයක් අවශ්‍යවන්නා වූද කාර්යයන්’’ හා ‘‘මෙම සේවයේ කාර්යයන් අතුරෙන් සුවිශේෂ කොට දක්වනු ලැබූ කාර්යයන්’’ යන්න පැහැදිළි නැත. එම නිසා මතු දැක්වෙන කරුණු අනුව එකී අංක 04 යටතේ ඇති කාර්යයන් පැවරීම සංශෝධනය විය යුතුව පවතී.

රාජ්‍ය හා පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සෑම කාර්යාලයකම කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ නිලධාරීන් සේවයේ යොදවා ඇත. මොවුන් වෙත නිශ්චිත කාර්යයන් පවරා නොමැති වුවද කාර්යාලවල ආයතන හා මුදල් පාලනයට අදාළ රාජකාරීවල යොදවා ඇත. එසේම එම විෂයයන්ට අනුබද්ධව ගබඩා පාලනය, වාර්ෂික බඩු භාණ්ඩ සමීක්‍ෂණය, අභ්‍යන්තර විගණනය හා විනය කඩවීම් වාර්තාවන විටදී මූලික විමර්ශනය යන රාජකාරීවලද මොවුන් යොදවා ගැනේ. නමුත් මෙම කිසිම රාජකාරියක්, මොවුන්ගේ නිල තත්වය මත නිශ්චිතව දක්වා නැත. එම නිසා මෑත කාලයේ දී රාජ්‍ය නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේ මූලික ක‍්‍රමවේදයන්ට පටහැනිව, දේශපාලන වුවමනාවන් මත බඳවා ගනු ලැබූ බොහෝදෙනෙකු කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ නිලධාරීන් විසින් ඉටුකරමින් සිටි කාර්යයන්වල යෙදවීම නිසා රාජ්‍ය හා පළාත් රාජ්‍ය කාර්යාලවල බරපතල නොසන්සුන්තාවයක් හා අර්බුදකාරී තත්වයක් නිර්මාණය වූ බව අමුතුවෙන් කිවයුතු නොවේ. අවිධිමත් ලෙස රජයේ සේවයට බඳවා ගනු ලැබූ උපාධිධාරීන් වෙත මෙන්ම, දේශපාලන වුවමනාවන්, පෞද්ගලික හිතවත්කම් මත අනියම් හෝ කොන්ත‍්‍රාත් ක‍්‍රමය අනුව බඳවා ගනු ලැබූ කම්කරුවන් වෙතද, පෙර කී රාජකාරී පවරා තිබුණි. මෙම කාර්යයන් පැවරීමද කිසිම ක‍්‍රමවේදයකට යටත් නොවූ අතර, එක් එක් ආයතන ප‍්‍රධානීන්ගේ අභිමතය පරිදි සිදු වූ බවද සඳහන් කළ යුතු ය. මේ නිසා රාජ්‍ය ආයතන තුළ කාර්යාල මට්ටමේ කාර්යයන් ඉටු කිරීමේ දී බරපතල විෂමතාවයක් දක්නට ලැබුණි.

නිලධාරීන් අතර ඒ ඒ ශ්‍රේණීන් අනුව කල්ලිවාදය, නිලබල වාදය, අධ්‍යාපන සහතික මත පන්තිවාදය ඇතිවුනි. මෙහිදී රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයට නිශ්චිත කාර්යයන් හඳුන්වා නොදීම නිසා පවරනු ලබන  ඕනෑම රාජකාරියක් සිදු කිරීමට සිදු වූ අතර, සේවා ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය, පළපුරුද්ද, විශේෂ ප‍්‍රාගුන්‍ය යන සුවිශේෂී තත්වයන් යටතේ මෙතෙක් ඉටුකරනු ලැබූ අභ්‍යන්තර විගණන, විමර්ශන වැනි කාර්යයන් වෙනත් සේවාවන් වෙත පවරනු ලැබීමෙන් සේවය බරපතල ලෙස හෑල්ලූවට ලක් කිරීමක් ද සිදු විය.

එම නිසා ඉදිරියේ දී එවැනි තත්වයක් ඇති වීම වලක්වාගනු පිණිස, නිශ්චිත කාර්ය පැවරුමක් සේවා ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කළ යුතු ය. රාජ්‍ය සේවයේ වෙනත් කිසිම තනතුරකට අයත් රාජකාරී තවත් සේවයක නිලධාරීන් මගින් ඉටුකරවා ගැනීමක් සිදු නොවන බව ද කාරුණිකව සඳහන් කරමු.

 1. – අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ අංක 05 යටතේ ඇති වැටුප් පිළිබඳ විග‍්‍රහය පහත දැක්වෙන පරිදි සංශෝධනය විය යුතු ය.

වැටුප් කේත අංකය :-        III, II හා I පන්ති MN-04-2006A

අධි පන්තිය – SL-2006

ලෙසද

වැටුප් පරිමාණය :- ව්‍යුහගත III, II හා I පන්ති සඳහා

රු.15215 – 10 x 215 – 4 x 240 – 7 x 320 – 15 x 360 – 25875

අධිපන්තිය සඳහා

රු. 22935 – 10 x 645 – 8 x 790 – 17 x 1050 – 53555

ලෙසද සංශෝධනය විය යුතුය.

පන්ති ක‍්‍රමයට අනුව ආරම්භක වැටුප් පියවර

MN-04 – 2006A

පන්තිය         වැටුප් පියවර වැටුප් තලය

III පන්තිය    01      15215

II පන්තිය     12      17605

I පන්තිය      23      20925

සංශෝධනය කිරීමේ යුක්තිසහගතභාවය

රාජ්‍ය හා පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ වර්තමාන කළමනාකරණ සහකාර සේවයට සමාන්තරව එවකට පැවති සාමාන්‍ය ලිපිකාර සේවයට බඳවා ගනු ලැබුවේ ද විවෘත තරඟ විභාගයක ප‍්‍රතිඵල මතය. එම නිසා බඳවා ගැනීමේ මූලික අධ්‍යාපන සුදුසුකම අ.පො.ස (සා.පෙ.) වුවද, 1970 දශකයේ දී සේවයට එක් වූ බහුතරය උපාධිධාරීන් විය. නමුත් උපාධිධාරීන්ට රැුකියා සැපයීමේ නිසි ක‍්‍රමවේදයක් නොතිබුණ නිසා, ඔවුන් උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් ලෙස රජයේ සේවයට බඳවා ගැනීම ක‍්‍රමවේදයක් ක‍්‍රියාත්මක විය. රජයේ විශ්ව විද්‍යාල සංඛ්‍යාව වැඩි වීම හා සෑම විශ්ව විද්‍යාලයකින්ම වාගේ බාහිර උපාධි ලබා ගැනීමට හැකිවීම මත උපාධිධාරීන් සංඛ්‍යාවද ඉහළ යන ලදී.

බඳවා ගැනීමේ දී උපාධිය මූලික සුදුසුකම ලෙස නියම කර ඇති ශ‍්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය, ශ‍්‍රී ලංකා විදේශ සේවය, ශ‍්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය, ශ‍්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය, ශ‍්‍රී ලංකා විගණන සේවය, ශ‍්‍රී ලංකා රේගු සේවය, ශ‍්‍රී ලංකා දේශීය ආදායම් සේවය, ශ‍්‍රී ලංකා ක‍්‍රම සම්පාදන සේවය වැනි රාජ්‍ය සේවයේ විධායක මට්ටමේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාග සඳහා මෙම උපාධිධාරීන් ඉදිරිපත් වේ. එසේම ශ‍්‍රී ලංකා ගුරු සේවය, ශ‍්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවය වැනි තනතුරුවලට බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාග සඳහා ද මොවුන් ඉදිරිපත් වේ. එම තරඟ විභාගවලින් අසමත්වන උපාධිධාරීන් අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) සමත් වීම මූලික සුදුසුකමක් ලෙස සැලකෙන කළමනාකරණ සහකාර සේවයට බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගයට ඉදිරිපත් වේ. ඒ අනුව කළමනාකරණ සහකාර සේවයට තේරී පත්වන අති බහුතරය උපාධිධාරීන් වී ඇත. පසුගිය කාල වකවානුවේ දී අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) හැදෑරීම සඳහා අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයේ දී ගණිතය විෂය සමත් වීම අත්‍යවශ්‍ය නොවීම හේතුවෙන්, ගණිතය අසමත් අයද, උපාධිය සමත්ව ඇත. ඉහතින් දක්වන ලද විධායක මට්ටමේ තනතුරුවලට මෙන්ම, කළමනාකරණ සහකාර තනතුර සඳහා ද බඳවා ගැනීමේදී අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයේ දී ගණිතය විෂයට සම්මානයක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වන බැවින්, පෙර කී ගණිතය අසමත් උපාධිධාරීන්හට එම විභාග සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ නොහැක. මේ අනුව ඉතිරිවන උපාධිධාරීන් සංඛ්‍යාව, ඉහත සඳහන් තරඟ විභාගවලින් අසමත් අයගෙන් ද ගණිතය හා භාෂාව විෂයයට සම්මාන නොමැති  වීම හේතුවෙන් තරඟ විභාගවලට අයදුම් කිරීමට නුසුදුස්සන් වූ අයගෙන් සමන්විත වේ. උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් ලෙස රජයේ සේවයට එක් වන්නේ මෙම පිරිස වන අතර, මොවුන් රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීමේදී ම ඵගභග 4 – 2006A වැටුප් තලයෙහි පිහිටුවනු ලැබේ. මේ අනුව බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගයේ දී අත්‍යවශ්‍ය මූලික සුදුසුකම් සපුරාගෙන තම දැනුම හා කුසලතාවය මනාකොට පෙන්වා ඉහළ ලකුණු මත රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයට පත්වන උපාධිධාරීන් MN 2 – 2006A වැටුප් පරිමාණයෙහි රු.13,990/= ක් වැටුප් පියවරෙහි පිහිටුවා තරඟ විභාගවලින් අසමත් වන හා අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයේ දී ගණිතය හා භාෂාව විෂයයට සම්මාන නොමැති වීම මත තරඟ විභාගවලින් බඳවා ගන්නා තනතුරුවලට අයදුම් කිරීමට නුසුදුස්සන් වන උපාධිධාරීන් MN4 – 2006A වැටුප් පරිමාණයෙහි රු.15,215/= වැටුප් පියවරේ පිහිටුවීම ඉතාමත් අසාධාරණ ක‍්‍රියාවකි. එබැවින් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය සඳහා MN4 – 2006A වැටුප් පරිමාණය ලබා දීම ඉතාමත් සාධාරණ හා යුක්ති සහගත බව සඳහන් කර සිටිමු.

අධි පන්තිය :- SL – 1 – 2006

පන්තිය         වැටුප් පියවර          වැටුප් තලය

අධිපන්තිය    SL – 1-2006 පියවර 01    22935

පහත සඳහන් කරුණු කාරණා මත ඉහත ඉල්ලීම සාධාරණීකරණය කරනු ලැබේ.

1971 වර්ෂයේ දී සාමාන්‍ය ලිපිකාර සේවයේ අධිපන්තිය හඳුන්වාදීමේ දී, එම පන්තියට හිමි වැටුප් පරිමාණය එවකට ක‍්‍රියාත්මක වූ ශ‍්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය, ශ‍්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය, විගණන අධිකාරී සේවය, රේගු අධිකාරී සේවය යන සේවාවන්වලට හිමි වැටුප් පරිමාණය හා සම මට්ටමක පැවතුනි. පසුව 06/2006 වැටුප් චක‍්‍රලේඛය මගින් අධිපන්තියට හිමිව තිබූ විධායක මට්ටම හා වැටුප් පරිමාණයන් අහේතුකව පහතට දමන ලදී.

තවද, රාජ්‍ය පරිපාලන චක‍්‍රලේඛ අංක 2/97(III) ට අනුව අධිපන්තිය හා සමාන වැටුප් පරිමාණයක් ලැබූ ශ‍්‍රී ලංකා දේශීය ආදායම් සේවය, සහකාර රේගු අධිකාරී වැනි සේවාවන් ද අධිපන්තියට සමාන්තරව පැවති සහකාර පොලිස් අධිකාරී, සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරී, ශ‍්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු සේවය, කම්කරු නිලධාරීන් යන සියලූ තනතුරු සඳහා මේ වන විට SL-01-2006 වැටුප් පරිමාණය ලබා දී ඇත. එම නිසා අහිමිකරන ලද සේවා තත්වය අධිපන්තිය වෙත නැවත ලබා දිය හැක්කේ ඒ සඳහා SL-01-2006 වැටුප් පරිමාණය ලබා දීමෙන් පමණි.

 1. – ගැසට් නිවේදනයේ අංක 06 අනුව දක්වා ඇති තනතුරු සංඛ්‍යාව ගැන එකඟ නොවෙමු.

වර්තමානයේ ක‍්‍රියාත්මක වන රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය යටතේ III, II හා I ශ්‍රේණි සඳහා අනුමත වී තිබුණ තනතුරු සංඛ්‍යාව 36636 කි.

අධිපන්තියේ තනතුරු සංඛ්‍යාව 1024 කි. ඉහත අංක 06 යටතේ දක්වා ඇති සංඛ්‍යාව අනුව III, II හා I ශ්‍රේණිවලට අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව 7712 කින් ද අධි ශ්‍රේණියට අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව 242 කින් ද කප්පාදු කර ඇත.

තවද ‘‘රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය’’ අලූතින් ඇතිකරනු ලබන දෙපාර්තමේන්තු සඳහා ද වෙනත් රාජ්‍ය අවශ්‍යතාවයන් මත විටින් විට අලූතින් බඳවා ගැනීම් ද අවශ්‍ය වන සේවාවකි. වෙනත් තනතුරු සඳහා රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගනු ලබන සේවක සංඛ්‍යාවට අනුපාතිකව අවම වශයෙන් ඔවුන්ගේ ආයතන හා ගිණුම් කටයුතු සඳහා හෝ කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ නිලධාරීන් ද වැඩි කල යුතු වේ. මේ නිසා ඉහත 06 මගින් සේවක සංඛ්‍යාව නිශ්චිත කිරීම මගින්, අලූතින් තනතුරු ඇති කර අනුමත කරවාගෙන පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීමට පෙර සේවා ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට සිදු වන බැවින්, මෙය වාර්ෂිකව සංශෝධනය කෙරෙන ව්‍යවස්ථාවක් වීමට ඉඩ තිබේ.

එසේ අධිපන්තියේ නිලධාරීන්ගේ තනතුරු නාම කිරීමේ දී රෝහල් ලේකම් තනතුර ද එයට ඇතුළත් කළ යුතු ය.

එසේම අප දන්නා පරිදි දැනට ක‍්‍රියාත්මක වන සේවා ව්‍යවස්ථාවන් තුළ සේවක සංඛ්‍යාව නිශ්චිතව දක්වා නැත.

 1. – ගැසට් නිවේදනයේ 7.1 වගන්තිය යටතේ වන බඳවා ගන්නා අනුපාතයට එකඟ නොවේ.

ධාරව ප‍්‍රතිශතය

විවෘත 70%

සීමිත  30%

බඳවා ගන්නා අනුපාතය පහත පරිදි සංශෝධනය විය යුතු ය.

ධාරව ප‍්‍රතිශතය

විවෘත 80%

සීමිත  20%

සංශෝධනයට පාදකවූ කරුණු

රාජ්‍ය සේවයේ අනිකුත් සේවාවන් සඳහා ද සීමිත ප‍්‍රතිශතය 20% කි. එම නිසා 20% ක ප‍්‍රතිශතයට එකඟ වේ.

 1. – ගැසට් නිවේදනයේ 7.2.2.1 වගන්තිය සංශෝධනය විය යුතු ය.

ගැසට් නිවේදනයේ 7.2.2.1 වගන්තිය යටතේ දක්වා ඇති අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ‘‘ආ’’ යන්නට එකඟ නොවන අතර එය පහත දැක්වෙන පරිදි සංශෝධනය විය යුතු ය.

‘‘ ‘ආ’ විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලයක උපාධිය සමත් වී තිබීම’’

වර්තමානයේ දී තරඟ විභාගයක ප‍්‍රතිඵල මත සේවයට එක්වන අතිබහුතරය එනම් 95% ක් පමණ උපාධිධාරීන් වන නිසාත්, සේවය සඳහා MN 4 – 2006A වැටුප් පරිමාණය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීම් කරන නිසාත්, උපාධිය සමත් අයට විධිමත් ක‍්‍රමවේදයකට අනුව රැුකියාවක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙන නිසාත් මෙය අත්‍යවශ්‍යයෙන් ම සිදු කළ යුතු සංශෝධනයකි.

 1. – ගැසට් නිවේදනයේ 8.1 වගන්තිය යටතේ දක්වා ඇති 3 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සඳහා එකඟ නොවේ. එය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කළ යුතු ය.

සංශෝධනයට පාදක වූ කරුණු,

I පන්තියේ නිලධරයෙකුට අධිපන්තියට උසස්වීමක් ලබා ගත හැකි වන්නේ සීමිත/කුසලතා තරඟ විභාගයක ප‍්‍රතිඵල මත පමණි. එසේ නොමැතිව උසස් වීමක් නොලැබෙන නිසා මෙම කාර්යක්‍ෂමතා කඩඉම අනවශ්‍යයි.

 1. – ගැසට් නිවේදනයේ 8.2 වගන්තිය යටතේ දක්වා ඇති කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්‍ෂණය සෑම වර්ෂයකම දෙවරක් පවත්වනු ලැබේ යන්නට එකඟ නොවේ.

එම වගන්තිය පහත පරිදි සංශෝධනය විය යුතු ය.

පත්වීම් / උසස්වීම් දින සිට අනුයාත විභාග වාර හයක්(06) තුළ දී කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්‍ෂණය සමත් විය යුතු ය.

 1. – ගැසට් නිවේදනයේ 09 වන වගන්තිය යටතේ වන භාෂා ප‍්‍රවීනතාවය සම්බන්ධ වගන්ති සංශෝධනය විය යුතු බව යෝජනා කරමු.

රාජ්‍ය පරිපාලන චක‍්‍රලේඛ 07/2007 හා 01/2014 මඟින් දක්වා ඇති පරිදි පත්වීම් දින සිට වසර 05 ක් තුළ දෙවන භාෂා අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කළ යුතු ය. වසර 05 අවසානයේ දී දෙවන භාෂා අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකි වුවහොත් වැටුප් වර්ධක අඩු කරනු ලබයි.

වැටුප් වර්ධක අත්හිටුවීම නිසා උසස්වීම් අවස්ථා අහිමිවීම සහ වැටුප් වැඩිවීම් අහිමි වීම සිදු වේ. එසේම රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්යය පටිපාටික රීතිවල දැක්වෙන විධිවිධාන අනුව අකාර්යක්ෂමතාවය මත සේවය අවසන් කිරීමක් සිදු කළ හැකිය.

අප මීට පෙර සාකච්ඡාවලදී දැන්වූ පරිදි දෙවන භාෂා අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරිම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පියවරක් ලෙස නොගෙන නිලධාරීන් ධෛර්යමත් වන ආකාරයේ දිරිදීමනාවක් ලබා දෙන ලෙස අදාල බලධාරීන්ට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලමු.

 1. – ගැසට් නිවේදනයේ 10 වන වගන්තිය යටතේ වන ශ්‍රේණි උසස් කිරීම්වලට එකඟ නොවේ.

සාමාන්‍ය ලිපිකාර සේවය ක‍්‍රියාත්මකව පැවති අවධියේදී ද සා.ලි.සේ. II ‘ආ’ ඛාණ්ඩයට පත්වීම් ලබන නිලධාරියෙකු, සිය තනතුරේ ස්ථිර කරනු ලදුව වසර 03 ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කරන ලද්දේ නම් සා.ලි.සේ. II ‘ආ’ ඛණ්ඩයට උසස්වීමේ විභාගයකට පෙනී සිටීමට අවස්ථාව තිබුණි. එම විභාගයෙන් සමත් වූ විට වසර 04 සම්පූර්ණ වූ දින සිට අදාළ ඛාණ්ඩයට උසස් කරනු ලැබිනි. ඉන්පසු රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවා ව්‍යවස්ථාව හඳුන්වා දීමේදී III පන්තියේ සිට II පන්තියට උසස් කිරීමේ විභාගයකට පෙනී සිටීමට තනතුරේ ස්ථිර කරන ලද වසර 04 ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කල අයට අවස්ථාව ලැබුණ අතර, විභාගය සමත්වීමෙන් පසු වසර 05 ක සේවා කාලය සම්පූර්ණ වන දිනට අදාළ උසස්වීම ලබා දෙන ලදී.

මේ වන විට එළිදක්වා ඇති ගැසට්පත‍්‍රය මගින් ප‍්‍රසිද්ධ කරන ලද නව සේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව එම උසස්වීමේ ක‍්‍රමය සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි කර ඇත. මෙය බරපතල වරප‍්‍රසාද කප්පාදුවක් ලෙස අප දකිමු. එම නිසා III පන්තියේ සිට II පන්තියට උසස් කිරීම සඳහා වන අභියෝගතා පරීක්ෂණය පෙර පරිදි නැවත ලබා දිය යුතු බවද අවධාරණය කරමු.

එසේම II පන්තියෙන් I පන්තියට උසස් වීමේ ක‍්‍රමයට ද අපගේ එකඟතාවයක් නොමැති බව දන්වනු කැමැත්තෙමු. මෙම උසස් වීමේ ක‍්‍රමය අනුව සේවයේ I පන්තියට උසස් වීමක් ලබා ගත හැක්කේ මුල් පත්වීම් දින සිට අදාළ සිය`ඵම කාර්යක්ෂමතා විභාග ආදිය කලට වේලාවට සමත් වූ සහ ඉතා හොඳ සේවා කාලයක් පවත්වාගෙන යනු ලැබූ වසර 20 ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කරන නිලධාරීන්ට පමණි. මෙය ඉතාමත් අසාධාරණ තත්වයකි. රාජ්‍ය සේවයේ වෙනත් සේවාවන් සඳහා වසර 10 ක සේවා කාලයක් සහිත නිලධාරීන්ට එම සේවයේ I පන්තියට උසස් වීමේ අවස්ථා සලසා දී ඇති බව අපි දනිමු. එම නිසා සේවයේ සුවිශේෂී කාර්යය සාධනයන් පෙන්වනු ලබන නිලධාරීන්ට පෙර පරිදිම I පන්තියට උසස් වීමේ අවස්ථාවන් සලසා දිය යුතු බව සඳහන් කරමු.

අධිපන්තියට උසස්වීම සඳහා ද නව ව්‍යවස්ථාව මගින් හඳුන්වා දෙන ලද උසස්වීම් ක‍්‍රමයට අපි එකඟ නොවෙමු.

අධිපන්තියට උසස් කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගයට පෙනී සිටීමට දක්වා ඇති සුදුසුකම් හා ඊට එකඟ නොවීමේ හේතු පහත දක්වා ඇත.

10-3-1-1 අ(I) :- සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකු වීම.

නව සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුව නිලධාරියෙකු I ශ්‍රේණියට උසස් වීමක් ලබන්නේ පළමු පත්වීම් දින සිට වසර 20 කට පසුවය. එම නිසා වසර 20 ක් යන තාක් I පන්තියට උසස්වීමක් නොලබයි.

10-3-1-1 අ(II) :- අවම වශයෙන් සේවයේ වසර 08 කට නොඅඩු සක‍්‍රීය හා සතුටුදායක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කළ II ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකු වීම.

නව සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුව අලූතින් පත්වීම් ලබන නිලධාරියෙකු නිසි කලට සියළුම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුවද II ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා වසර 10ක කාලයක් සම්පූර්ණ කල යුතුව ඇති බැවින් මෙම සුදුසුකම ප‍්‍රායෝගික නොවන මුසාවාදයකි. වර්තමානයේ පවතින වසර 08 ක සේවා කාලයන් සහිත නිලධාරියෙකු වීම යන්න එසේම පැවතිය යුතුය.

10-3-1-1 අ(III) :- පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධිය සමත් සේවයේ II ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකු වීම.

ඉහත සුදුසුකම අනුවද නිලධාරියා අනිවාර්යයෙන් සේවයේ II ශ්‍රේණියේ නිලධරයකු විය යුතුය. සේවයේ II ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලබා ගැනීම සඳහා අවම වශයෙන් වසර 10 ක කාලයක් සම්පූර්ණ කළ යුතු වේ. එම නිසා උපාධිය සමත්වුවද වසර 10 ක කාලයක් සම්පූර්ණ කර ෂෂ ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලබාගත යුතු වීම නිසා උපාධියට කිසිම වටිනාකමක් ලැබී නැත. එම නිසා එයද පෙර පරිදිම දැක්විය යුතුය.

10-3-1-1  (ආ) :- උසස්වීම් දිනට පූර්වාසන්නම වසර 05 තුළ සතුටුදායක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබීම යන්න අපහැදිළිය. ‘‘මෙහි උසස්වීම් දිනට’’ යන්න නිශ්චිත නැත. එම දිනය – ඉහත අ (I) (II) (III) යටතේ සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන දිනයද, අයදුම්පත් කැඳවා ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනයද, විභාගය පවත්වන දිනයද, ප‍්‍රතිඵල නිකුත් කරන දිනයද, ආදී වශයෙන් නිශ්චිත දිනයක් සඳහන් කළ යුතුය.

මෙම ගැසට් නිවේදනයේ 13:6 හා 13:7 වගන්තිය මගින් විස්තර කෙරෙන ‘‘සතුටුදායක සේවා කාලය’’ හා ‘‘සක‍්‍රීය සේවා කාලය’’ හඳුන්වා දීම අනෙකුත් සේවා ව්‍යවස්ථාවන් සමඟ නොසැසදේ. එම නිසා එයද සංශෝධනය කල යුතුව පවතී.

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින් නිකුත් කරන ලද අංක EST – 2/POLICY/03/0763 හා 2008.07.31 දිනැති ‘‘රාජ්‍ය පරිපාලන චක‍්‍රලේඛ අංක 06/2006 යටතේ බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටි කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන MN 1 හා MN 2’’ යන මැය යටතේ නිකුත් කළ ලිපියේ 05 වැනි වගන්තියට කාරුණික අවධානය යොමු කරවනු කැමැත්තෙමු. එය පහත පරිදි වේ.

‘‘05 ආදර්ශ පරිපාටියෙහි 08 වන ෙඡ්දය යටතේ සඳහන් සේවයේ යෙදී සිටින්නන් අන්තර්ග‍්‍රහණය කිරීම. 2008.07.01 දින සිට සිදු කළයුතු අතර, එම විධිවිධාන අදාළ වගන්තියේ 2006.01.01 දින වන විට ශ්‍රේණි ව්‍යුහයක් නොතිබූ තනතුරු සඳහා පමණි. ශ්‍රේණි ක‍්‍රමයක් පවතින සේවා ගණයක් සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටීන් / සේවා ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් ශ්‍රේණි ක‍්‍රමය අදාළ වේ.’’

ඉහත උපදෙස් අනුව සේවා ව්‍යවස්ථාවක් තිබූ කළමනාකරණ සහකාර සේවය සඳහා නව ශ්‍රේණි ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දීම අනවශ්‍ය බවද පෙන්වා දෙමු.

වැඩබිම

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න (7)

 1. Thilini says:

  රජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර නිළධාරී හා සංවර්ධන නිළධාරීන් සියලු දෙනා පවතින කාර්යාල ක්‍රමය යටතේ එකම සේවා කාරයයන් වල නියැලෙන බැවින් ,සංවර්ධන නිළධාරී හා කළමණාකරණ සහාකාර සේවය එකම වැටුප් තලයක පිහිටුවීම කාලීන අවශ්‍යතාවයකි. කළමණාකරන සේවයේ නිළධාරීන් ද තරඟකාරී විභග ක්‍රමය යටතේ සේවායට අනුයුක්ත කර අැති බැවින්. නිසි අයිතිය ඔවුන්ට ලැබිය යුතුබව මගේ අදහසයි

  (1)(0)  0  0
 2. Ministry says:

  ග්‍රාම නිලධාරීන් බදවා ගැනීමේ දි දෙවැනි වර ගණිතය විෂයට ලබා ඇති සම්මානය පිළිනොගැනීම අසාධාරණයකි. ගණිතය ගැටලු අඩංගු අභියෝගතා ප්‍රශ්න පත්තරයද සමත් අප සම්මුඛ පරික්ෂණයෙන් ඉවත් කරන්නේ කිසිදු සහතිකයක්නොබලා ගණිතය බැරි පිරිසක් ලෙස සලකාය. දෙවැනි වරට සම්මාන සාමාර්ථයක් මීට වසර 14පෙර ලබා ගත්තෙ රජයේ රැකියාවක් කිරීමේ අදහසිනි .එවකට දෙවැනි වර ලබා ගන්නා සම්මාන සාමාර්ථය පිළිගත් අතර වර්තමානයේඑසේ පිලිනොගැනීම අසාධාරණයකි .ගරු ස්වදේශ කටයුතු අැමති තුමනි කැබිනට් අනුමැතියකින් අපට සාධාරණයක් ඉටුකර දෙන්න .

  (0)(0)  3  0
 3. Author says:

  කෘෂිකාර්මික දෙපාර්තමේන්තුවේ රැකියා තියේද

  (1)(0)  0  0
 4. Author says:

  සීමිත තරග විභාගය මගින් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයට ඇතුළත් වු නිලධාරීන් සඳහා ඉංග්‍රිසි භාෂා දීමනාව ලබා ගැනීම සඳහා අ.පො.ස. උ.පෙල විභාගයේදී ඉංග්‍රිසි භාෂාව විෂයක් ලෙස සමත් වීම සුදුසුකම ලෙස දක්වා ඇත.1994 වර්ෂයේ අ.පො.ස. උ.පෙල කළ නිලධාරීන්වන අපට විෂයක් ලෙස ඉංග්‍රිසි නොතිබුණු බැවින් මෙම කොන්දේසිය යටතේ අසාධාරණයට ලක්ව ඇත.

  (2)(0)  0  0
 5. Author says:

  රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ නිලදාරීන් උපදිදරී සංවර්දන නිලදාරීන් සමග රාජකාරි කටයුතු කිරීමේදී දෙදෙ අපහසුතාවයට මෙන්ම අටටියට පත් වීම වෙලේක්විම සාදය කලමනාකර සැකකාර සේවයේ නිලදාරීන් යම් ටට්වයක ටෙබීම කාලෝචිත මෙන්ම සේවා තුප්ටිය ඉහල යාමටද බලපාන බව මගේ හෙගීමි'එමෙන්ම කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ අබ්යන්ටර මෙන්ම බාහිර උපදිදරින් බහුටරයක් සිටින බව අවදාරණය කරමි 'එම නිලදාරීන් වේට සාදාරන සේවා එගෙමක් සිදු වියට යුතුය'එසේම කාර්යාලයීය රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීම මෙම සේවයේ නිලදාරීන් මගින් ඉටු කරව ගන්න මෙන් llami දෙදි

  (2)(2)  2  0
 6. Senura says:

  සුදුසුකම ලෙස උසස් පෙළ ඉල්ලන රජයේ රැකියා වලට උසස්පෙළ අසමත් නමුත් බාහිර උපාදිය සමත් මා හට අයදුම් කලහැකිද?

  (10)(16)  1  2

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - wedabima@yahoo.com - +94 777 073 435