කම්කරු සුපරීක්‍ෂණ සම්මුතිය, 1947 (සම්මුති අංක. 81)

සම්මුති සහ නිර්දේශ ක්‍රියාවේ යෙදවීම පිලිබඳ ජගත් කම්කරු සංවිධාන නිරීක්ෂණ වාර්ථාව  (ILO CEACR)

වාර්තාව සම්මත කිරීම: වර්ෂ 2012

ප්‍රකාශයට පත්කිරීම:102 වැනි ජගත් කම්කරු සමුළු සැසිවාරය (2013)

 
ශ්‍රී ලංකාව විසින් සම්මුතිය අපරානුමත කිරීම: 1956

 

2011 දෙසැම්බර් මස මෙම කාර්යාලයට ලැබුණ ලංකා ජාතික වතු කම්කරු සංගමයේ, 2011 නොවැම්බර් මස 08 වන දින දරණ නිරීක්‍ෂණ, කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. එහි එම වෘත්තීය සංගමය තමන් විසින් කලින් මතු කරන ලද කරුණු යළි මතක් කර කමිටුව විසින් සිය අවසන් නිරීක්‍ෂණයේදී ඉදිරිපත් කරන ලද අදහස් දැක්වීම්වලට පිළිතුරු සපයන ලෙස රජයට ආරාධනය කරයි.

 

සම්මුතියේ 12 (1) (a) වගන්තිය, සුපරීක්‍ෂණයට යටත්  ඕනෑම වැඩ කරන ස්ථානයකට නිර්බාධිතව පිවිසීමට පරීක්‍ෂකයන්ට තිබෙන අයිතිය. ලං.ජා.ව.ක. සංගමය (LJEWU)විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති නිරීක්‍ෂණ අනූව, අපනයන සැකසුම් කලාපවල (EPZ) කම්කරු සුපරීක්‍ෂණය රජය විසින් ආයෝජකයන්ට දානය කර ඇති අප‍්‍රකාශිත හා ලිඛිත නොවන අනුග‍්‍රහයයන් නිසා සීමා කරනු ලැබ ඇත. ආයෝජන මණ්ඩලයේ පූර්ව අනුමැතියකින් තොරව සහ ආයෝජන මණ්ඩලයට පූර්ව දැනුම් දිමකින් තොරව අපනයන සැකසුම් කලාපවල වැඩ කරන ස්ථානවලට නිර්බාධිතව කම්කරු නිලධාරීන්ට ඇතුළු වීමට අයිතිය තිබෙන බව රජය විසින් දන්වා තිබීම, කමිටුව සිය කලින් නිරීක්‍ෂණයෙහි සැලකිල්ලට ගෙන තිබෙන බව කමිටුව මතක් කරයි. LJEWU විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අදහස් සම්බන්ධයෙන් රජය යෝග්‍ය යැයි සලකන යම් නිරීක්‍ෂණ වෙතොත් ඒවා ඉදිරිපත් කරන ලෙසත්, දැනුම් දී හෝ දැනුම් නොදී අපනයන සැකසුම් කලාපවල සිදුකළ පිරික්සුම් ගණනත් ඒවායේ ප‍්‍රතිඵලත් ඇතුළුව දත්ත සපයන ලෙසත් කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටි.

 

පහත සඳහන් පරිදි වන්නා වූ, සිය කලින් නිරීක්‍ෂණයන්හි මතු කර ඇති ප‍්‍රශ්ණ සම්බන්ධයෙන් 2013 දී වාර්තා කරන ලෙස තමන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටි බව කමිටුව මතක් කර සිටී.

 

සම්මුතියේ 3, 8, 10, 11,16, 20 සහ 21 වන වගන්ති කම්කරු සුපරීක්‍ෂණ යාන්ත්‍රණයේ ක්‍රියාකාරිත්වය.

 

කම්කරු  සුපරීක්ෂණ කාර්යයන් සක්‍රිය ලෙස ඉටුකිරීම පිළිබඳව කම්කරු සුපරීක්‍ෂණ ක‍්‍රමය ප‍්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ප‍්‍රතිඵල තවමත් ඇගැයීමකට භාජනය කර නොමැති බව රජය කියාසිටීම කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. එතෙකුදු වූවත් වැඩකරන ස්ථානවල ආර්ථික අංශ වර්ගීකරණය යටතේ සහ ඒ ඒ ස්ථානවල සේවයේ යෙදි සිටින සේවක සංඛ්‍යාව (මුළු ගණන 345,730 කි), ඇතුළුව පරීක්‍ෂණයන්ට ආවරණය වන වැඩ කරන පරිශ්‍ර (මුළු ගණන 86,619) පිළිබඳ තොරතුරු රජය සපයයි.

 

ජාත්‍යන්තර කම්කරු සමුළුවේ 100 වන සැසිවාරයේදී රජය කර ඇති ප‍්‍රකාශය කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. ඒ අනූව, විශේෂයෙන්ම රැකියා බාහිරකරණය (outsourcing), වෘත්තීය ආරක්‍ෂාව සහ සෞඛ්‍යය (වෘ.ආ. සෞඛ්‍යය) සහ අවිධිමත් ආර්ථිකයේ සේවා (informal economy) තත්වයන් පිළිබඳ අභියෝගවලට මුහුණදීම පරීක්‍ෂකවරුන්ට උපකාර කිරීම සඳහා වැඩිදුරටත් සහාය අවශ්‍ය බව රජය පවසයි. එලෙසම රජය පවසන ආකාරයට අළුතෙන් සේවයට බඳවා ගන්නා ලද කම්කරු පරීක්‍ෂකයන් සඳහා පුළුල් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් හදිසියෙන්ම අවශ්‍යව ඇත. විශේෂයෙන්ම අපනයන සැකසුම් කලාපවල  කම්කරු පරීක්‍ෂණ කාර්යයන්ට සහයවීම සඳහා නව තාක්‍ෂණයන් යොදාගැනීමේ අවශ්‍යතාවය රජයද අවධාරණය කර ඇත (තොරතුරු – ජ.ක.සං. 2011 තාවකාලික වාර්තා අංක. 19, පිටුව 14 – මගිනි / Source: ILC 2011 Provisional Record No.19, Page 14). මෙකි රාමුවට ඇතුළත කම්කරු පරීක්‍ෂකයන් පුහුණු කිරීම සඳහා ජා.ක.ස (ILO ) තාක්‍ෂණ සහාය ලබා දෙන බව කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී.

 

රජය ජ.ක.ස. ට  සපයා  ඇති වාර්තාවට අනුව සහ රජයේ වාර්ෂික සුපරීක්‍ෂණ වාර්තාව අනූව, කම්කරු පරීක්‍ෂකයන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව (2009 නිලධාරීන් 544 සිට 2011 දී නිලධාරීන් 608 දක්වා) වැඩිවී ඇති නමුත් පරීක්ෂණයට භාජනය කල කර්මාන්තශාලා පරිශ්‍රයන්හි සංඛ්‍යාව 2008 / 2009 දී  4197 සිට 2010 / 2011 දී  4074 දක්වා සුළු වශයෙන් අඩුවී ඇති බවද කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. මෙම ප‍්‍රශ්ණය පිළිබඳව දත්ත එක්රැස් කිරීමට ආරම්භක පියවර ගෙන ඇතැයි රජය සඳහන් කර ඇති නමුත්, රජය අපනයන සැකසුම් කලාපවල වල සිදුකල පරීක්‍ෂණ පිළිබඳ තොරතුරු හෝ ආර්ථිකයේ විවිද රැකියා අංශවල පරීක්‍ෂණ සඳහා ගිය ගමන් සංඛ්‍යාව පිළිබඳ තොරතුරු මෙතෙක් සපයා නොමැති බව කමිටුව නිරීක්‍ෂණය කරයි.

 

අපනයන සැකසුම් කලාප ඇතුළුව කම්කරු  සුපරීක්ෂණ කාර්යයන් සක්‍රිය ලෙස ඉටුකිරීම පිළිබඳ කම්කරු සුපරීක්‍ෂණ ක‍්‍රමය ප‍්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ප‍්‍රතිඵල හා සම්බන්ධ විස්තරාත්මක තොරතුරු ලද වහාම සපයන ලෙසත් කමිටුව නැවත වරක් රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

 

කමිටුව දත්තයන් එක්රැස් කිරීම පිළිබඳව ලබා ඇති ප‍්‍රගතිය ILO වෙත දන්වන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, නැවත වරක් අපනයන සැකසුම් කලාප වල පරීක්‍ෂණ ගමන් පිළිබඳ තොරතුරු සහ දත්තයන්ද සොයාගගන්නා ලද උල්ලංඝනයවීම්   සහ අදාල නෛතික විධිවිධාන විෂයයෙහි පමුණුවන ලද දඬුවම් ද අධිකරණය හමුවට ගෙනෙන ලද නඩු සහ ඒවායේ නීතිකෘතවල ප‍්‍රතිඵලද විමර්ශන පවත්වන ලද පැමිණිලි සහ ලබන ලද ප‍්‍රතිඵලද අඩංගු වාර්ෂික සුපරීක්‍ෂණ වාර්තාවන් පළකිරිම සඳහා සම්මුතියේ 20 වන සහ 21 වන වගන්ති යටතේ කරන ලද සිය ඉල්ලීම යලි අවධාරණය කර සිටී.

 

 

කම්කරු පරීක්‍ෂකයන් පුහුණු කිරීම පිළිබඳව රජය සපයා ඇති තොරතුරු සැලකිල්ලට ගනිමින් මේ සම්බන්ධව තොරතුරු දිගටම සලයන ලෙසත් මෙම ක්‍ෂෙත‍්‍රයෙහිලා ILO විසින් ලබාදෙන ලද සහායයෙන් ලත් ප‍්‍රතිඵල දක්වන ලෙසත් කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

 

තවද දත්ත එක්රැස් කිරීම පිළිබඳව ILOහි තාක්‍ෂණ සහාය අවශ්‍යව ඇතැයි රජය සඳහන් කර තිබීම පිළිබඳව සිය කලින් අදහස් දැක්වීම්, නැවත සිහිගන්වමින් කමිටුව එවන් සහය ලබාගැනීම සඳහා ගන්නා ලද යම් විධිමත් පියවර වේ නම් ඒවා දක්වන ලෙසත් වෙනත්   ක්‍ෂෙස්ත‍්‍රවල වැඩිදුරටත් එවන් සහාය අවශ්‍යදැයි දක්වන ලෙසත් රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

 

තවද, 608 ක් වන කම්කරු පරීක්‍ෂක සංඛ්‍යාවෙන් කම්කරු පරීක්‍ෂකවරියන්ගේ සංඛ්‍යාව (544 න් 154) සිට 227 දක්වා වැඩි වී ඇති බව සැලකිල්ලට ගනිමින්, බහුලව ස්ත‍්‍රී කාර්ය බලකායක් ඇති අංශවල සක්‍රිය ලෙස සුපරීක්‍ෂණ කටයුතු ඉටුකිරීමෙහිලා කම්කරු පරීක්‍ෂකවරියන් සේවයට බඳවා ගැනීමෙන් සිදුවූ බලපෑම දක්වන ලෙසත් ස්ත‍්‍රී කාර්ය මණ්ඩල වැඩිදුරටත් සේවයට බඳවා ගැනීම තුලින් ලබා ඇති ප‍්‍රගතිය පිළිබඳව ILO ව දැනුවත් කරන ලෙසත් කමිටුව නැවත වරක් රජයෙන් ඉල්ලා සිටි.

 

 

අවසාන වශයෙන් වෙනත් දේ අතර, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත (එනම්, පෞද්ගලික අංශය ආවරණය වන සමාජ ආරක්‍ෂන නිතිය) බලාත්මක කිරිම බාරව අනුයුක්ත කොට සිටින ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් 178 ක් හේතුවෙන්  කම්කරු පරීක්‍ෂක සංඛ්‍යාව වැඩිවූ බව මතක් කරමින් කමිටුව, රජය විසින් පවරන ලද නඩු පිළිබඳ සංඛ්‍යා විස්තර සහ පනත උල්ලංඝණය කිරිම සඳහා අයකර ගැනීමට නියමිත මුදල් සම්භාරය උද්යෝගයෙන් යුක්තව සැලකිල්ලට ගැනෙන අතර සමාජ ආරක්‍ෂන දායක මුදල් අයකර ගැනීමෙහිලා ලබා ඇති ප‍්‍රගතිය දක්වන ලෙස නැවත වරක් රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

 

11 (1) (b) වගන්තිය. ගමන් වියදම්

ලං.ජා.ව.ක.සං. සහ ජාතික වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය (ජා.වෘ.ස.ස.) විසින් ප‍්‍රමාණවත් නොවන්නේ යයි විවේචනයට ලක්කළ කම්කරු පරීක්‍ෂකවරුන්ගේ ගමන් දීමනා 2010 අංක. 9 දරණ රාජ්‍ය පරිපාලන චක‍්‍රලේඛය (රා.ප.ච.) මගින් සැතපුමකට ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල් (ශ‍්‍රී.ලං.රු.) 10 සිට (දළ වශයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 0.09 සිට) ශ‍්‍රී.ලං.රු. 12 ක් දක්වා (දළ වශයෙන් ඇමෙරුකානු ඩොලර් 0.108 දක්වා) වැඩිකර ඇති බව කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. එසේ වුවද, රජයේ වාර්තාවට අමුණා ඇති 2010 අංක. 9 දරණ රා.ප.ච. යෙහි කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් තීරණය කරනු ලබන අතිරේක විශේෂ අවස්ථාවලදී ඉඩ දුන්නත් උපදානය කරනු ලබන සැතපුම් ප‍්‍රමාණයේ  විෂයෙහි සීමාවන් පනවා ඇත. නිදර්ශකයක් වශයෙන් (දිස්ත‍්‍රික්) කම්කරු නිලධාරියකු සඳහා වූ මාසික උපදාන සීමාව ශ‍්‍රී.ල.රු. 5,750 කට (දළ වශයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 52.17 කට) සීමා කර ඇත. මෙයින් අදහස් කෙරෙන්නේ එම ශ්‍රේණියේ කම්කරු පරීක්‍ෂකයන්ට ගමන් සඳහා උපදානය කරනු ලබනෙනේ මසකට සැතපුම් 483 ක උපරිමයක් බව කමිටුව තේරුම් ගනී. 2010 අංක. 9 දරණ රා.ප.ච. යෙහි දක්වා ඇති ගමන් දුර සීමාව ඉක්මවා යන අවස්ථාවකදී, ගමන් ගාස්තු උපදානය කර ඇති අවස්ථා පිළිබඳ තොරතුරු සපයන ලෙස කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටී. තිබේනම්, උපදාන ආකෘති පත‍්‍රයේ පිටපතක් සහ උපදාන කාර්ය පටිපාටිවල සාමාන්‍ය දීර්ඝත්වය පිළිබඳ තොරතුරු කරුණාකර ඉදිරිපත් කරන්න.

 

3, 7, 9, 13, 14, 17, 21 (f) සහ (g) වගන්ති. වෘත්තීයමය ආරක්‍ෂාව සහ සෞඛ්‍යය යන ක්‍ෂෙත‍්‍රයෙහි කම්කරු පරීක්‍ෂකයන්ගේ කාර්යභාරය. කාර්මික හදිසි අනතුරු පිළිබඳ සංඛ්‍යා ලේඛන සහ වෘත්තීය රෝග පිලිබඳ වාර්තා.

නිරන්තර වාරානුකූල සුපරීක්‍ෂණ පැවැත්වීම සඳහා කාර්මාන්තශාලා පරීක්‍ෂා කරන ඉංජිනේරුවන්, වෛද්‍ය නිලධාරීන් සහ වෘත්තිය ස්වස්ථතා  නිලධාරීන් පිළිබඳව පවත්නා හිඟය පිළිබඳව, ජාත්‍යන්තර වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය (ITUC) සමග දැන් සම්මේලනගත වී ඇති  ලෝක කම්කරු සම්මේලනය (WCL) විසින් සහ ජාතික වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය ජා.වෘ.ස.ස විසින් කරන ලද නිරීක්‍ෂණ කමිටුව සිය කලින් අදහස් දැක්වීම්වලින් නැවත මතක් කර සිටි. කම්කරු පරීක්‍ෂණ ක‍්‍රමය ප‍්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ රාමුව ඇතුළත කම්කරු පරීක්‍ෂණවල නිවාරණ අංශය සංවර්ධනය කිරීමට රජය විසින් සිය කලින් වාර්තාවල දක්වා ඇති කැපවීම සම්බන්ධයෙන් කමිටුවට පෙනී යන්නේ රජය කියන අන්දමට 1942 අංක. 45 දරණ කර්මානත් ශාලා ආඥා පනතේ 100 වන වගන්තිය කර්මාන්ත ශාලාවල කම්කරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂාව සහ සුභසාධනය පවත්වාගෙන යාම සඳහා විධිවිධාන සැපයීමට ශක්තිමත් කර ඇති බවත් විවිධ කාර්මික අංශ වල සිරිත් පරිදි සිදුකෙරෙන පරීක්‍ෂණ පැවැත්වීමට හැකිවනු පිණිස වෘ.ආ.සෞ. කාර්ය මණ්ඩලය දැන් කාර්මාන්තශාලා පරීක්‍ෂා කරන ඉන්ජිනේරුවන් 38 දෙනෙකු, වෛද්‍ය නිලධාරීන් දෙදෙනකු සහ පර්යේෂණ නිලධාරීන් දෙදෙනකු ඇතුළුව 27 සිට 42 දක්වා වැඩි කර ඇති බවත් කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී.

 

2010 සහ 2011 සඳහා වූ කම්කරු සුපරීක්‍ෂණ සේවයේ වාර්ෂික වාර්තාව වෘත්තීය ආරක්‍ෂාව සහ සෞඛ්‍යය ක්ෂේත්‍රයේ කම්කරු පරීක්‍ෂකයන්ගේ ක‍්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව තොරතුරු නොසපයන බවත් 1942 අංක. 45 දරණ කර්මාන්තශාලා ආඥා පනත යටතේ කාර්මික හදිසි අනතුරු කිසිවක් දැනුම් දී නැති බව පවසතත්, එම වාර්තාවම මුළු මාරක අනතුරු සංඛයාව දක්වන බවත් කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. මෙම දත්තවලින් කමිටුවට පෙනීයන්නේ මාරක අනතුරු සංඛ්‍යාව 2008 වර්ෂයේදී 49 සිට 2010 වර්ෂයේදී 62 දක්වා ඉහල නැඟ ඇති බවත්, මාරක නොවන හදිසි අනතුරු සංඛ්‍යාව 2008 වර්ෂයේදී 1525 සිට 2010 වර්ෂයේදී 1456 දක්වා පහත වැටී ඇති බවත්ය. වාර්තා කිරීමේ අඩුපාඩු මෙන්ම අවිධිමත් අංශයන් ආවරණය කිරීමක් නොමැතිකම නිසා මාරක මෙන්ම මාරක නොවන හදිසි අනතුරු ගණන බොහෝ ඉහලින් පැවැතිය හැකි බවත් රජය ප‍්‍රකාශ කර සිටි බව කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. අවසාන වශයෙන් වෘත්තීය රෝග වැළඳුණ අයගේ සංඛ්‍යාව පිළිබඳ තොරතුරු කිසිවක් ද ඉදිරිපත් කර නොමැති බව කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී.

 

වෘත්තීය ආරක්‍ෂාව සහ සෞඛ්‍යය යන ක්‍ෂෙත‍්‍රයෙහි කම්කරු පරීක්‍ෂකවරුන්ගේ ක‍්‍රියාකාරකම් (3 (1) (a) වගන්තිය) ට අදාල නෛතික බලාත්මක කිරීම කරවා ගැනීමට වගබලා ගැනීමත්, කාර්මික හදිසි අනතුරු සහ වෘත්තීය රෝග වැළැක්වීමත් කෙරෙහි යොමුවිය යුතු බවත් එසේ කිරීමට තාක්‍ෂණ තොරතුරු සහ උපදෙස් ලබාදීම (3 (1) (b) වගන්තිය) මෙන්ම කම්කරුවන්ගේ සෞඛ්‍යය හෝ ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ අත්‍යාසන්න අනතුරුදායක් අවස්ථා වලදී ක්‍රියාවට යොදවනු වස් කාර්යබලය සහිත පියවර ගැනීම ඇතුලත් බවත් මතක් කර සිටීමට කමිටුව කැමැත්තේය. කාර්මික හදිසි අනතුරු සහ වෘත්තීය රෝගයන්ගේ අවස්ථා (14 වන වගන්තිය) පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීමට ප්‍රවේශය සහතික කරන යාන්ත්‍රණයක් පිහිටුවීම, කම්කරු සුපරීක්ෂණ ක‍්‍රමය ප‍්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ රාමුවක් සඳහා රජය කැපවී ඇති නිවාරණ ප‍්‍රතිපත්තියක් ඇති කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍යය යන කරුණට රජයේ අවධානය යොමුකිරීමට කමිටුව කැමැත්තේය. එවැනි සිද්ධීන් දිස්ත‍්‍රික් කාර්මාන්තශාලා පරීක්‍ෂකවරයාට දැනුම් දියයුතු අවස්ථා කර්මාන්ත ශාලා ආඥාපනතේ 61 වන සහ 63 වන වගන්තිවල පැහැදිලිව පෙන්නුම් කෙරෙතත්, ප්‍රයෝගික භාවිතයේදී  එවැනි ක්‍රමයක් සක්‍රිය ලෙස ක‍්‍රියාවට නැංවීම සඳහා දැනුම් දීමේ කාර්ය පරිපාටියක් සහ නොසැලකිල්ල (negligence) අදාල වන අවස්ථාවන්හිදී දඬුවම් පිළිබඳ විස්තරාත්මක රෙගුලාසි තිබීම අත්‍යවශ්‍ය  බව කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. මේ සම්බන්ධයෙන් කමිටුව විශ්වාසය තැබිය හැකි දත්ත සහ නිවාරණ ක‍්‍රියා පිළිවෙත් යොදාගැනීම සහ දත්ත එක්රැස් කිරීම පිළිබඳ මගපෙන්වීමක් ලබාදෙන වෘත්තීය හදිසි අනතුරු සහ රෝග වාර්තාගත කිරීම සහ දැනුම්දීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ පරිචය සංග‍්‍රහයට (code of practice) රජයේ අවධානය යොමු කිරීමට කැමැතිය. (තොරතුරු ලබාගැනීමට පිවිසෙන්න: www.ilo.org/safework/normative/codes/lang–en/docName–WCMS_107800/index.htm ). 1947 (අංක.81) දරන කම්කරු සුපරීක්ෂණ නිර්දේශයේ පරිච්චේද 6 හා 7, සහ 3(1)(b) වගන්තිය උදෙසා වන නෛතික ප්‍රතිපාදන හා අනුකුල වීම උනන්දු කරවනු පිණිස කම්කරු පරීක්ෂකයන්ට, කාර්මික අනතුරු සහ වෘත්තීය රෝග පිලිබඳ අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් දැනුම්දෙනු පිණිස සේවායෝජකයන් සහ සේවකයන් දැනුවත් කිරීම හා උත්සුක කිරීම සිදුකල හැකි බව කමිටුව අවධාරණය කිරීමට කැමැත්තේය.

 

කම්කරුවන්ගේ සෞඛ්‍යය සහ ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ අත්‍යාසන්න අන්තරායන් සහිත අවස්ථාවලදී ක්‍ෂණිකව ක්‍රියාවට නැන්විය හැකි කාර්යබලය සහිත පියවර යොදාගැනීම ඇතුළුව වෘත්තීය ආරක්ෂාව හා සෞඛ්‍ය OSH  ක්‍ෂෙත‍්‍රයෙහි පවත්වන ලද කම්කරු සුපරීක්‍ෂණ කාර්යයන් සම්බන්ධව සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සපයන ලෙස කමිටුව නැවත වරක් රජයෙන් අයැද සිටී. එසේම ජා.වෘ.ස.ස. විසින් කලින් කරන ලද අදහස් දැක්වීම් අනූව ඒ හා සබැඳී වෘත්තීය ආරක්ෂාව හා සෞඛ්‍ය OSH නීතිරීති බලාත්මක කිරීමේදී මුහුණ පෑ දුෂ්කරතා පිළිබඳ තොරතුරු සපයන ලෙසද කමිටු නැවත වරක් රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

 

තවද කාර්මික හදිසි අනතුරු සහ වෘත්තීය රෝග පිළිබඳ අවස්ථා නිසිපරිදි පරීක්‍ෂකවරුන්ට දැනුම් දීම හා අදාල සංඛ්‍යාලේඛන වාර්ෂික කම්කරු සුපරීක්‍ෂණ වාර්තාවෙහි,  හැකි නම් අංක. 81 දරණ නිර්දේශයේ Recommendation 21(f ) සහ (g) වගන්තිය අනූව 9 (f) සහ (g) පරිච්චේද වල දක්වා ඇති ආකාරයට ඇතුලත් කිරීමටත් වගබලා ගැනීම සඳහා ගන්නා ලද හෝ ගැනීමට නියම කොටගෙන ඇති පියවර දක්වන ලෙස කමිටුව වැඩිදුරටත් රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

සේවකයන්ගේ සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සහ සේවකයන්ගේ සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාවට අදාළ පටිපාටින් වල ප්‍රතිපල, භෞතික ද්‍රව්‍යයන් සහ වැඩ කිරීමේ ක්‍රමවේදයන් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම ට අදාල නෛතික ප්‍රතිපාදන බලාත්මක කිරීමට හැකි මට්ටමකට ගෙන එනු පිණිස කම්කරු සුපරික්ෂකයන්ගේ කරතව්‍යයට සහය වනු පිණිස වෘත්තීය සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව පිලිබඳ ජාතික ආයතනයේ (National Institute for Occupational Safety and Health) තාක්ෂණික විශේෂඥයන් හා නිපුණතා ඇත්තවුන් ගේ සහාය ලබා ගැනීම සඳහා ගෙන ඇති වැඩපිළිවෙලවල් පිළිබඳව විස්තර දැනුම් දෙන මෙන් කමිටුව අවසාන වශයෙන් රජයෙන් නැවතත් ඉල්ලා සිටි.

 

 

17 සහ 18 වන වගන්ති. බලාත්මක කිරීමේ පටිපාටි සහ අධෛර්‍යකාරක විධාන හා සම්බන්ධ ව්‍යවස්ථාපිත නීති සඳහා වන සංශෝධන.

දණ්ඩනිය දඩයන් සහ සේවා කොන්දේසිවලට අදාල සියලූම ව්‍යවස්ථාපිත අනපනත් වල දණ්ඩනිය ප්‍රතිපාදන යාවත්කාලීන කිරීමට, පෙර අවස්ථාවෙහිදී පියවරගෙන තිබුණ බව සැලකිල්ලට ගන්නා අතර අදාල යෝජිත පනත් කෙටුම්පත් ස්මම්මත කරගැනීමේ ක්‍රියාවලියට අදාලව අත්කරගෙන ඇති ප‍්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් ILO ව දැනුවත් කර තබන ලෙසත්  කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා සීටි.

මේ සම්බන්ධයෙන් කාර්මික ආරවුල් පනතට (IDA)  කර ඇති සංශෝධන අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති බවත් යෝජිත පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. තවද උපකොන්ත‍්‍රාත්තුගත අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් බලාත්මක කිරීම සැලසීම සඳහා නියමකොටගෙන ඇති යෝජිත  සංශෝධන, පඩිපාලක සභා ආඥාපනතට අන්තර්ග‍්‍රහණය කිරීමට ආරම්භක පියවර ගෙන ඇති බව රජය කියා සිටීම කමිටුව වැඩිදුරටත් සැලකිල්ට ගනී. සාප්පු සහ කාර්යාල සේවක පනත, සේවා නියුක්තිය අවසන් කිරීමේ (විශේෂ විධිවිධාන) පනත සහ මාතෘ ප්‍රතිලාභ ආඥාපනත සම්බන්ධයෙන් අදාල වන ලෙස සම්මත කිරීමට නියම කොටගෙන ඇති පනත් කෙටුම්පත් පිළිබඳව ලබා ඇති ප‍්‍රගතිය සම්බන්ධව ILO ව දිගටම දැනුවත් කර තබන 

 

රජයට ඍජුවම ආමන්ත‍්‍රිත ඉල්ලීමක් හරහා කමිටවු වෙනත් කරුණු මතු කර සිටි.

 

2013 වර්ෂය තුලදී රජය විසින් ජගත් කම්කරු සංවිධානයට මෙම සම්මුතිය නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාවේ යෙදවිය යුතු  වගකීමට අදාලව සැපයිය යුතු වාර්තාවේ ආමන්ත්‍රණය කල යුතු මුලික කාරණාවන් පිලිබඳ ILO ඉල්ලීම මෙම සබැඳුමෙන් ලබාගත හැක  එකී කාරණාවන් වලට අදාලව වෘත්තිය සමිති වලට සහ සේවා යෝජක සංවිධාන වලට අදාල නීති හා සම්මුතියේ ප්‍රතිපාදන දේශීයව ක්‍රියාවේ යෙදවීම, උචිත අනපනත්, රෙගුලාසි පැනවීම සහ අවැසි සංශෝධනයන්ට අදාලව සිය වාර්තා ඉදිරිපත් කල හැකිය. ඒවා ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජගත් කම්කරු සංවිධානයේ අවසාන නිගමන සහ නිර්දේශ තීරණය කිරීම සඳහා මහෝපකාරී වේ. මෙමගින් සේවකයන්ගේ ඕනෑ එපාකම් ජ.ක .ස කම්කරු ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුල නියෝජනය කිරීමට හා ඒවාට බලපෑම් කල හැකි නෛතික පිළිගැනීමක් ලබාදීමට අවස්ථාව සැලසේ.  අදහස් දැක්වීමට පහත සලසා ඇති අවකාශයෙන් ඒ සඳහා මෙම විෂයට අදාලව වෘත්තීය සමිති හා සේවක මතය ඔප්නැන්විමට ඔබට දායක විය හැක. ඔබේ දහස් උදහස් මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන වෘත්තීය සමිති පරිශ්‍රම පෝෂණය කිරීමට හේතුවේ.

 

ඔබත් මෙම කම්කරු ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලියට දායක වන්න…!!!

සිංහල ටයිපින් නොහැකි වුවත් පහසුවෙන් සිංහල ටයිප් කිරීම සඳහා මෙම සබැදුම ට පිවිසෙන්න. http://www.google.lk/inputtools/windows/ හෝ http://www.google.com/intl/si/inputtools/cloud/try/

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - wedabima@yahoo.com - +94 777 073 435