කොපර කොපර

තැන තැන රවුමට ඉඳගෙන…
ඉඳහිට එබිකම් කර කර…