බලෙන් වැඩ ගැනීම අහෝසි කිරීමේ සම්මුතිය, 1957 (සම්මුති අංක 105)

වාර්තාව සම්මත කිරීම: වර්ෂ 2012

ප්‍රකාශයට පත්කිරීම:102 වැනි ජගත් කම්කරු සමුළු සැසිවාරය (2013)

සම්මුති සහ නිර්දේශ ක්‍රියාවේ යෙදවීම පිලිබඳ ජගත් කම්කරු සංවිධාන නිරීක්ෂණ වාර්ථාව  (ILO CEACR)

ශ්‍රී ලංකාව විසින් සම්මුතිය අපරානුමත කිරීම 2003

 

 

කමිටුව, රජය සිය වාර්තාව මගින් සපයා ඇති තොරතුරු මෙන්ම සම්මුතිය ක‍්‍රියාවට නැංවීම පිළිබඳව ලංකා ජාතික වතු කම්කරු සංගමය (LJEWU) විසින් දක්වා ඇති අදහස්ද සැලකිල්ලට ගනි.

 

සම්මුතියේ 1 (a) වගන්තිය. ස්ථාපිත දේශපාලන සාමාජීය හෝ ආර්ථික පද්ධතියට විරුද්ධ දේශපාලන අදහස් හෝ මතවාදීමය ලෙස ප‍්‍රතිවිරුද්ධව අදහස් දැක්වීම සඳහා දඬුවමක් ලෙස බලෙන් වැඩ ගැනීමට අදාළ දණ්ඩනීය ක්‍රියාමාර්ග. 1. හදිසි අවස්ථා රෙගුලාසිය. කමිටුව, කලින් කරන ලද සිය අදහස් දැක්වීමේ දී 1989 දී සම්මත කරගනු ලැබූ 1994, 2000 සහ 2005 දී ප‍්‍රතිශෝධනය කරන ලද හදිසි අවස්ථා (විවිධ විධිවිධාන සහ බලතල) රෙගුලාසි සඳහන් කර ඇත. ඒවායෙහි, බන්ධනාගාරගත කිරීම (බන්ධනාගාර ආඥා පනතේ 65 වන වගන්තිය යටතේ බලෙන් වැඩගැනීම ඇතුළුව) මගින් දඬුවම් පමුණුවාලිය හැකි නොයෙකුත් තහංචි ඇතුළත්ව ඇත. ජනාධිපතිවරයා විසින් කරන ලද ඉල්ලීම පරිදි මෙම හදිසි අවස්ථා රෙගුලාසි 2011 අගෝස්තු මස 30 වන දින නිමාවට පත්ව ඇති බව කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී.

 

2. දණ්ඩ නිති සංග්‍රහය. දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 120 වැනි වගන්තිය ප්‍රකාර: කථා කරනු ලැබූ හෝ කියවීමට අදහස් කරනු ලැබූ වචනයෙන් හෝ සංඥාවලින් හෝ දැකිය හැකි නිරූපණ වලින් පිහිටුවනු ලැබූ රජයට විරුධත්වය දැක්වීමේ හැඟීම් අවිස්සුවතොත් හෝ ඇවිස්සීමට තැත් කරතොත් හෝ නීතිය ක්‍රියාවෙහි යෙදෙවීමෙහි දී වෛරය හෝ අගෞරාවයක් ඇතිකරවතොත් හෝ ඇතිකරවීමට තැත් කරතොත් හෝ නීත්‍යනුකුල මාර්ග වලින් තොරව අන් ලෙසකින් නීතියෙන් පිහිටවනු ලැබූ යමක් වෙනස්කරවීමට පුරවැසියන් උනන්දු කරවතොත් ඔවුන් අතර අසන්තොෂය හෝ විරුධත්වය ඇති කරවීමට තැත් කරතහොත්, එවැනි අයට අවුරුදු 02 ක දක්වා වූ කාලයක සිර දඬුවමකින් දඬුවම් කිරීමට දණ්ඩ නීති සංග‍්‍රහයෙහි විධිවිධාන සලසා ඇති බව කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. මෙම විධිවිධානවල විෂය ප‍්‍රමාණය ගැන දැනගැනීමටත්, ඒවා බලෙන් වැඩ ගැනීම ඇතුළු බන්ධනාගාර ගත කිරීමේ දක්‍ෂුවම් මගින්, දේශපාලන මත ප‍්‍රකාශ කිරීම සඳහා දක්‍ෂුවම් දීමට යොදා නොගන්නා බවට වගබලා ගැනීමත් සඳහා දණ්ඩ නීති සංග‍්‍රහයේ 120 වන වගන්තිය ක‍්‍රියාවෙහි යෙදවීම පිළිබඳ තොරතුරු සපයන ලෙස කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

3. ත‍්‍රස්තවාදය වළකාලීමේ රෙගුලාසි. 2011 අගෝස්තු මස 29 වන දින ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ රෙගුලාසි 1 -5 පැනවීම, හදිසි අවස්ථා රෙගුලාසි නිමාවට පත්වූ තැන් සිට බලාත්මක වූ බවත් කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. 2011 අංක. 1 දරණ ත‍්‍රස්තවාදය වළකාලීමේ, (එල්.ටී.ටී.ඊ තහනම් කිරීමේ) රෙගුලාසිවල 3 වන වගන්තිය මගින් එල්.ටී.ටී.ඊ. යට හෝ එකි සංවිධානය නියෝජනය කරමින් හෝ එය වෙනුවෙන් ක‍්‍රියා කරන සංවිධානයකට සම්බන්ධව ශ‍්‍රී ලංකාව ඇතුළත හෝ ශ‍්‍රී ලංකාවෙන් පිට, රැස්වීම්වලට සහභාගීවීම, තොරතුරු ව්‍යාප්ත කිරීම, ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම, ඊට දිරිදීම, සහයෝගය දීම, උපදෙස් දීම සහ සහය වීම ඇතුළු දඬුවම් ලැබිය හැකි ක‍්‍රියාකාරකම් සඳහා පුළුල් අර්ථ නිරූපනයක් දක්වන බව කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. මෙම අර්ථ නිරූපනයෙන්, එම ක‍්‍රියාවලින්  ඕනෑම එකකට සම්බන්ධිත හෝ උනන්දුව දක්වන හෝ සම්බන්ධිත හෝ උනන්දුව දක්වන බවට සාධාරණ ලෙස සැක කෙරෙන  ඕනෑම පුද්ගලයකුද ආවරණය වේ. 3 වන වගන්තියෙහි අර්ථ නිරූපණය කර ඇති වරදකට වරදකරුවන  ඕනෑම පුද්ගලයකුට අවුරුදු 20 දක්වා වූ අනිවාර්ය බන්ධනාගාර වැඩ සහිත සිර දඬුවමක්‍වමක් නියම කළයුතු (4 වන වගන්තිය) අතර, 3 වන වගන්තියෙන් අර්ථ නිරූපණය කරන වරදක් සිදු කිරීම සඳහා කිසියම් ක‍්‍රියාකලාපයක යෙදීමට, කුමන්ත‍්‍රණය කරන, ප‍්‍රයත්න දරණ, ආධාර කරන හෝ එවැනි ක‍්‍රියාකලාපයක යෙදෙන  ඕනෑම තැනැත්තකුට අවුරුදු 10 ක් දක්ව වූ අනිවාර්ය බන්ධනාගාර වැඩ සහිත සිර දඬුවමක් නියම කළයුතුය. (5 වන වගන්තිය) 2011 අංක 2 දරණ ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ (ද්‍රවිඩ පුනරුත්ථාපන සංවිධානය තහනම් කිරීමේ) රෙගුලාසිද එලෙසම, රැස්වීම්වලට පැමිණීම සහ ලියවිලි පලකිරීම ඇතුළු ද්‍රවිඩ පුනරුත්ථාපන සංවිධානය ක‍්‍රියාකාරකම් රාශියක් සඳහා අවුරුදු 20 දක්වා වූ අනිවාර්ය බන්ධනාගාර වැඩ සහිත සිර දඬුවම් පනවා ඇති බව (3, 4 සහ 5 වන වගන්ති) කමිටුව වැඩිදුරටත් සැලකිල්ලට ගනී.

 

2011 අංක. 4 දරණ ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ (රැඳවියන් සහ රිමාන්ඩ් ගත කල වුන් පිළිබඳ) රෙගුලාසිවල ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (2 (2) වන වගන්තිය) යටතේ වූ හදිසි අවස්ථා රෙගුලාසි අවස්ථා යටතේ කලින් රඳවාගෙන සිටි සැකකරුවන් දිගටම රඳවා තබාගැනීම සඳහා පියවර සලසා ඇති බවද කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. 3 වන වගන්තිය අනූව, ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත හෝ බලාත්මකව පවත්නා වෙනත්  ඕනෑම පනතක් අනූව, රඳවා තබාගැනිමේ නියෝගයක් නිකුත් කර ඇතොත් එසේ නැතහොත් රඳවා තබාගෙන ඇති කිසිම තැනැත්තෙකු 2011 අගෝස්තු 30 වන දින සිට දින 30 ක් පසුවනතුරු නිදහස් නොකළ යුතුය.තවද, 2011 අංක. 5 දරණ ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ (යටත්වූවන් රැකබලාගැනීමේ සහ පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ) රෙගුලාසි අනූව, ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ වන යම් වරදක් සඳහා යටත්වූ හෝ කලින් බලාත්මකව පැවති හදිසි රෙගුලාසි පරිදි යටත් වූ  ඕනෑම තැනැත්තෙකු ‘‘ආරක්‍ෂක පිළිසරණ සහ පුරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයක්’’ වෙත යොමුකොට ඔහුට නිසි වෘත්තීය තාක්‍ෂණ හෝ වෙනත් පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුය යන්න කමිටුව වැඩුදරටත් සැලකිල්ලට ගනී. යටත්වූ තැනැත්තා මාස 10 ක් නොඉක්මවන කාලයක් තබාගත හැකි වූ අතර, එම කාලය තවත් මාස 12 කින් දීර්ඝ කළ හැකිය.

 

සම්මුතියේ 1 (a) වගන්තියෙන් දේශපාලන මතිමතාන්තර හෝ දුෂ්ඨීය ලෙස, දේශපාලනමය, සාමාජීය හෝ ආර්ථික පද්ධතියට ප‍්‍රතිවරුද්ධ මතිමතාන්තර දැරිම සහ ප‍්‍රකාශ කිරීම සඳහා දඬුවමක් වශයෙන් අනිවාර්ය බන්ධනාගාර වැඩ ඇතුළු බලහත්කාර හෝ අනිවාර්ය වැඩ නියම කිරීම, සම්මුතියේ 1 (a) වගන්තියෙන් තහනම් කෙරෙන බව කමිටුව මතකයට නංවයි. ප‍්‍රචණ්ඩත්වය යොදාගන්නා, ප‍්‍රචණ්ඩ කි‍්‍රයා සඳහා උසිගන්වන හෝ ප‍්‍රචණ්ඩත්වය අරමුණු කරගත් ප‍්‍රාරම්භක ක‍්‍රියා සිදුකරන පුද්ගලයන්ට අනිවාර්ය වැඩ නියම කරන දණ්ඩන මගින් දඬුවම් කිරීම සම්මුතිය තහනම් නොකරන බවද කමිටුව මතකයට නංවයි. සම්මුතිය සලසා ඇති ආරක්‍ෂාව, ස්ථාපිත ප‍්‍රතිපත්තිවලට වඩා වෙනස් මතිමතාන්තර ප‍්‍රකාශ කරන හෝ පෙන්නුම් කරවන ක‍්‍රියාකාරකම්වලට සීමා නොවන බවද කමිටුව සිහිගන්වයි, ඇතැම් ක‍්‍රියාකාරකම්, රාජ්‍ය ආයතනවල මූලික වෙනස්කම් සිදුකිරීමට අරමුණු කර ඇතත්, එම අරමුණු සාක්‍ෂාත් කරගැනීමට සහාසික/ප්‍රචණ්ඩ මාර්ගවල නොයෙදෙන්නේ නම් හෝ යෙදෙන ලෙස ඉල්ලා නොසිටින්නේ නම්, එම ක‍්‍රියාකාරකම් සම්මුතිය මගින් ආවරණය වී ඇත. ත‍්‍රස්තවාදි විරෝධි නිතිරීති, සහාසික/ප්‍රචණ්ඩ  ක‍්‍රියාවලින් මහජන ආරක්‍ෂාව රැකගැනීමේ නිත්‍යානුකූල අවශ්‍යතාවයට ප‍්‍රතිචාර දක්වයි නම්, එහෙම වුණත්, ඒ අදහස් ප‍්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස සහ සංවිධානය කිරීමේ අයිතිය වැනි සිවිල් අයිතිවාසිකම් සහ නන්විධ නිදහස සාමකාමීව ක‍්‍රියාවට නැංවීම බලෙන් වලකාලන්නක් සහ දඬුවම් කිරීමේ මාර්ගයක් විය හැකි බව පෙන්වා දීමට කමිටුව කැමැත්තේය. සම්මුතිය, මෙම අයිතිවාසිකම් තමා සහ නන්විධ නිදහස්, අනිවාර්ය වැඩ කිරීම ඇතුළු තහංචි මාර්ගයෙන් යටපත් කිරීමට එරෙහිව ආරක්‍ෂා කරන අතර, නීතිය මගින් ඒ සම්බන්ධයෙන් පනවන සීමාවන් පිළිබඳව නිසිලෙස ක‍්‍රියා කළ යුතුය. මේ සම්බන්ධයෙන් කමිටුව, වැඩකිරීමේදී පවත්නා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව, 2012 මූලික සම්මුති පිළිබඳ පොදු සමීක්‍ෂණයේ (General Survey on the Fundamental Conventions Concerning Rights at Work) 302 – 307 වන ඡේදවල අඩංගු පැහැදිලි කිරිම්වලටද සැලකිල්ලට යොමුකරයි.

 

ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ රෙගුලාසි අංක. 1 සහ 2 හී අඩංගු, ත‍්‍රස්තවාදි ක‍්‍රියා පිළිබඳ පුළුල් අර්ථ නිරූපනය සැලකිල්ලට ගෙන, කමිටුව, ස්ථාපිත දේශපාලනමය සමාජීය හෝ ආර්ථික පද්ධතියට එරෙහිව දේශපාලන මතිමතාන්තර හෝ දෘෂ්ඨිය වශයෙන් ප‍්‍රතිවරුද්ධව එම මතිමතාන්තර දරණ අය සඳහා අනිවාර්ය වැඩ ඇතුළු සම්බාධක නොපැනවීමට වගබලා ගන්නා ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටී. තවද, ස්ථාපිත දේශපාලනමය, සාමාජීය හෝ ආර්ථික පද්ධතියට එරෙහිව දේශපාලන මති මතාන්තර හෝ දෘෂ්ඨීය වශයෙන් ප‍්‍රතිවිරුද්ධව මතිමතාන්තර ප‍්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධව හදිසි රෙගුලාසි යටතේ බන්ධනාගාරගත කිරීම දඬුවම් ලබාසිටින සියළුම පුද්ගලයන් අනිවාර්ය බන්ධනාගාර වැඩ කිරීමට භාජනය නොකිරීමට වගබලා ගන්නා ලෙසද රජයෙන් ඉල්ලා සිටී. තවද, ස්ථාපිත දේශපාලනමය, සාමාජීය හෝ ආර්ථික පද්ධතියට එරෙහිව දේශපාලන මතිමතාන්තර හෝ දෘෂ්ඨිය වශයෙන් එරෙහි මතිමතාන්තර දැරිම හෝ ප‍්‍රකාශ කිරීම සඳහා රජයෙන් ආරක්‍ෂක පිළිසරණ සහ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානවල සිටින යටත් වූවන් මත අනිවාර්ය වැඩ ඇතුලත් සම්බාධක නොපැනවිමට වගබලා ගන්නා ලෙසද කමිටුව වැඩිදුරටත් රජයෙන් ඉල්ලා සිටී. මේ සම්බන්ධයෙන් සිය නීතිරීති සහ පරිචය සම්මුතියට අනුකූලවීම පිණිස ගන්නා ලද පියවර පිළිබඳ තොරතුරු ඊලඟ සිය වාර්තාවෙන් සපයන ලෙස කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

කමිටුව, වෙනත් කරුණු රජය වෙත කෙලින්ම ආමන්ත‍්‍රිත ඉල්ලීමක් මගින් පෙන්වා දෙන ලදී.
*********

2013 වර්ෂය තුලදී රජය විසින් ජගත් කම්කරු සංවිධානයට මෙම සම්මුතිය නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාවේ යෙදවිය යුතු  වගකීමට අදාලව සැපයිය යුතු වාර්තාවේ ආමන්ත්‍රණය කල යුතු මුලික කාරණාවන් පිලිබඳ ILO ඉල්ලීම මෙම සබැඳුමෙන් ලබාගත හැක  . එකී කාරණාවන් වලට අදාලව වෘත්තිය සමිති වලට සහ සේවා යෝජක සංවිධාන වලට අදාල නීති හා සම්මුතියේ ප්‍රතිපාදන දේශීයව ක්‍රියාවේ යෙදවීම, උචිත අනපනත්, රෙගුලාසි පැනවීම සහ අවැසි සංශෝධනයන්ට අදාලව සිය වාර්තා ඉදිරිපත් කල හැකිය. ඒවා ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජගත් කම්කරු සංවිධානයේ අවසාන නිගමන සහ නිර්දේශ තීරණය කිරීම සඳහා මහෝපකාරී වේ. මෙමගින් සේවකයන්ගේ ඕනෑ එපාකම් ජ.ක .ස කම්කරු ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුල නියෝජනය කිරීමට හා ඒවාට බලපෑම් කල හැකි නෛතික පිළිගැනීමක් ලබාදීමට අවස්ථාව සැලසේ.  අදහස් දැක්වීමට පහත සලසා ඇති අවකාශයෙන් ඒ සඳහා මෙම විෂයට අදාලව වෘත්තීය සමිති හා සේවක මතය ඔප්නැන්විමට ඔබට දායක විය හැක. ඔබේ දහස් උදහස් මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන වෘත්තීය සමිති පරිශ්‍රම පෝෂණය කිරීමට හේතුවේ.

 

ඔබත් මෙම කම්කරු ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලියට දායක වන්න…!!!

 

සිංහල ටයිපින් නොහැකි වුවත් පහසුවෙන් සිංහල ටයිප් කිරීම සඳහා මෙම සබැදුම ට පිවිසෙන්න. http://www.google.lk/inputtools/windows/ හෝ http://www.google.com/intl/si/inputtools/cloud/try/

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - wedabima@yahoo.com - +94 777 073 435