මිනිස්  ජාවාරම  හා  ශ්‍රී  ලංකාව  එහි  ඇති  අදාළත්වය  –  ඇන්ඩෲ සැමුවෙල්

2013 දී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සාමාජික රටවල් තැනැත්තන් ජාවාරමට එරෙහිව ලෝක දිනය ලෙස ජූලි 30 නම් කරන ලද යෝජනාවක් සම්මත කර ගත්තේය. එවැනි දින ප්රකාශයට පත් ‘මිනිස් ජාවාරම ගොදුරු තත්ත්වය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා සහ ඔවුන්ගේ හිමිකම් ප්රවර්ධනය හා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා’ අවශ්‍ය විය.

කාන්තාවන් හා දරුවන් ජාවරමට සහ ඔවුන් තුනෙන් දරුවන් බව කළ යුතු වඩාත් පීඩාවට පත් සහ ගොදුරු වන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තා අනාවරණය කරයි. මෙම ඉඩම වාණිජ ලිංගික කර්මාන්තය සඳහා සහ ළමා විවාහ සහ මිනිසුන් හා පිරිමි ළමුන් සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් ජාවරමට ඇත, විවිධ අංශ සහ කර්මාන්ත බල ශ්රම සූරාකෑම සඳහා ජාවරමට ඇත.

මිනිස් ජාවාරම, නවීන වහල් සේවය හා බල ශ්රම දෙකම දියුණු හා දියුණු වෙමින් පවතින ගෝලීය සංසිද්ධියක් වේ. මිනිසුන් මිලියන ගණනක් ඔවුන් තිල් තණ දී අවස්ථා ඉදිරිපත් කරන බව විශ්වාස කිරීමට ජාවාරම්කරුවන්, බැගෑපත් වෙනවා රවටා නොමඟ ඇත. මෙම ජාවාරම්කරුවන්ට හසු ද බලය පාවිච්චි හා පැහැර පවා ජීවත් දරුවන් අලෙවි කිරීමට ඉතා දුප්පත් පවුල් පවුලේ සාමාජිකයන් භාවිතා කරන්න. සියලුම දෙනා පාහේ එම තත්ත්වයන් ගොදුරු ඔවුන්ගේ ගෞරවය නැති කර, ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා දැඩි ඉතා සුළු පිළිසරණ බොහෝ ආකාරයේ අතවර කර ඇත. පුද්ගලයින් ප්රවාහනය ලාභ අනුව එම ඖෂධ කර්මාන්තය ඉක්මවූ බව ගෝලීය ව්යාපාරයක්. ගල්ෆ් කොරිඩෝව කිරීමට නම් විගමනික ශ්‍රම වෙළෙඳපොළ තුළ, ගොදුරු පෞද්ගලික ලිපි ලේඛන ගොදුරක් කිසිදු පැන නීතිමය ගමන් මාර්ගයේ ඇති බවට වග බලා ගැනීමට අත්හිටවනු හෝ රාජසන්තක කර ඇත.

මෙම palermo ප්‍රටොකෝලය

මිනිස් ජාවාරම සන්දර්භය තේරුම් අපට පළමු තැනැත්තන් පැටවීම මත Palermo ප්රොටොකෝලය අර්ථ දැක්වීම තේරුම් කරමු. ඒ සඳහා පහත සඳහන් පවසන්නේ “පුද්ගලයින්, බලය හෝ බලහත්කාරය යොදා එහි අනෙකුත් ආකාරයන් වලට ඇති තර්ජනය කිරීම හෝ භාවිතය මගින්, පැහැර, වංචාව, වංචාවේ, බලය අයථා හෝ එම බඳවා ගැනීම්, ප්රවාහන, ස්ථාන මාරු කිරීම, රැකවරණය හෝ කුවිතාන්සියක් සූරාකෑම සඳහා තවත් පුද්ගලයෙකු පාලනය ඇති කෙනෙකු අනුමැතිය ලබා ගොදුරු වීමේ හෝ ගෙවීම් හෝ ප්රතිලාභ දීම හෝ ලැබීමට තනතුරක්. සූරාකෑම අවම, ඇතුළත් විය යුතුය, අන් අය හෝ ලිංගික සූරාකෑම එහි අනෙකුත් ආකාරයන් වලට ඇති ගණිකා වෘත්තිය සූරාකෑම, වහල්, අ ය හෝ අවයව ඉවත් කිරීමට සමාන ශ්රම හෝ සේවා, වහල් හෝ පුරුදු බල. “

මෙම ස්ථර තේරුම්

පුද්ගලයන් රාජ්‍ය ජාවාරම එක්සත් ජනපද දෙපාර්තමේන්තුව (ඉඟිය) වාර්තාව එය, එවැනි එනම් Tier1, ස්ථර 2, ස්ථර 2 වොච් ලැයිස්තුව සහ ස්ථර 3. පුද්ගලයින් එක්සත් ජනපද ඉඟිය වාර්තාව 2019 දී ප්රවාහනය මට්ටම 4 ලෙස TVPA නිර්ණායක මත පදනම් වේ. ශ්‍රී ලංකාව ස්ථර 2 ධුරයෙන් ස්ථර අංක 2 වොච් ලැයිස්තුව තත්ත්වය වන්නාක්.

පළමු පෙළ 1 පැටවීම පීඩාවට පත් ආරක්ෂණ පනත (TVPA) අනුව TVPA පූර්ණ අවම අවශ්යතාවයන් රටවල් වේ. ස්ථර 2 කාගේ ආන්ඩු TVPA අවම ප්රමිතීන් සම්පූර්ණ සපුරා නැත, නමුත් මේවා ප්රමිතීන්ට අනුකූල බවට තමන් ගෙන ඒමට සැලකිය යුතු උත්සාහයන් කරමින් සිටින රටවල් වේ.

ස්ථර 2 වොච් ලැයිස්තුව ඇතැම් නියමයන්ට අනුකූල නොවන නමුත් ජාවාරම දරුණු ආකාරයේ ගොදුරු එවැනි සංඛ්යාව ඉතා වැදගත් හෝ සැලකිය යුතු ලෙස ඉහල හෝ දරුණු ආකාරයේ එරෙහිව සටන් කිරීමට ගන්නා උත්සාහයන් වැඩි සාක්ෂි ලබා දීමට අසමත් වීම ඇත, ස්ථර 2 ලෙස එම අර්ථකථනය ද සමග රටවල් පෙර වසරේ සිට පුද්ගලයන් හෝ ඉදිරි වසර තුළ අවම වශයෙන් TVPA ප්රමිතීන් සපුරාලීමට සැලකිය යුතු උත්සාහයක් ගැනීමට රටක කැපවීම ජාවාරම.

පළමු පෙළ රටවල් 3 සිවිල් ගැටුම් හා මානුෂීය අර්බුදය එම සහ වාර්තා අපහසු වී ඇති බවයි එහිදී ස්වාභාවික devastations තිබූ හේතු විය. 2011 වසරේ සිට ශ්රී ලංකාව ස්ථර 2 සහ ස්ථර 2 වොච් ලැයිස්තුව තුළ රැඳී ඇති අතර ශ්රී ලංකාව වෙනුවෙන් 2017 සහ 2018 දී පිට පිට වසර දෙකක් සඳහා ස්ථර 2 රටක් වීමේ වරප්රසාදය වී ඇත, ස්ථර අංක 2 වොච් ලැයිස්තුවට ලිස්සා පසු පසුබෑමකට වේ සහ අපේක්ෂා භංගත්වයේ.

මිනිස් ජාවාරම, නවීන වහල් සේවය හා බල ශ්‍රම ගෝලීය සංසිද්ධියක් වේ.

ගාඩ්න්ස් වොච් ලැයිස්තුව

ශ්‍රී ලංකා ස්ථානයේ, අධිකරණ අමාත්යාංශය විසින් නායකත්වය ජාතික මානව විරෝධී ජාවාරම කාර්ය බලකාය ඇත. මෙම කාර්ය සාධක බලකායේ සාමාජිකයන් සිටින විෂය කරුණු අදාළ වෙනත් අමාත්යාංශ සහ රජයේ දෙපාර්තමේන්තු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන anti trafficking ස්ථර පිළිගැනීමක් ශ්‍රම සංක්ම‍රණය සිට විශාල වශයෙන් නංවන්නකි. එය මෙම අංශයේ පුද්ගලයන් ප්‍රවාහනය කිරීම විශාල සංඛ්‍යා වාර්තා වී ඇත බව ය. වෙනත් අංශ අනුමත සංචාරක මණ්ඩලය මුවාවෙන් සම්බාහන ශාලා සහ ගණිකා සේවය කරන බවට ජාවරමට ජනප්‍රිය වෙරළ සංචාරක පටි, ගැහැණු ළමුන් සහ කාන්තාවන් ළමා කාමයට සහ ළමා ලිංගික, අවස්ථාවල වාර්තා / ගොදුරු සංඛ්යාව ඊට වඩා ඉතා කුඩා වන නාගරික ප්රදේශ බවට වගා වේ ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථාන, රටේ ඇතැම් සාක්කු තුල ළමා ශ්‍රමය. මෙම සිදුවීම් සිදුවන පැහැදිලිව සංවිධානාත්මක අපරාධ දකින්නෝ වෙද්දී, එහි මූල හේතු වන බව සමාජයේ ජනගහනයෙන් මුහුණ සමහර අංශ ඉමහත් ආර්ථික අසමානතාව ලෙස හඳුනා ගත හැක.

ශ්‍රී ලංකා අවධානය දිය යුතු බව මිනිස් ජාවාරම අනෙකුත් නැගී එන ප්‍රවණතා සයිබර් ලිංගික ජාවාරම සහ මත්‍ද්‍රව්‍ය හා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම වේ. ශ්‍රී ලංකා බොහෝ ඖෂධ සඳහා මූලෝපායික පිහිටීම සහ ප්‍රති අපනයනය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් වී ඇත.

“ගොදුරු වූවන් සහ ජාවාරම්කරුවන්ට හසු මත වන දත්ත හෝ ලබා ගත හැකි නොවේ හෝ වාර්තා හෝ නොපැහැදිලි ය යටතේ ය. ජාවරමට ගොදුරු බොහෝ විට පිටතට පැමිණ මෙම ජාවාරම්කරුවන්ට හසු ඔවුන් වින්දිතයා පසුපස හඹා ඒමට බව බිය බලධාරීන්ට, ඔවුන්ගේ සාක්ෂි සම්බන්ධ කර ගැනීමට ද බයයි.”

ශ්‍රම සංක්‍රමණය මිනිස් ජාවාරම

පුද්ගලයින් ප්රවාහනය සිදු වන විශේෂයෙන් අඩු පුහුණු ශමිකයින් සහ කාන්තා දේශීය කම්කරුවන් අතර ශ්රම සංක්රමණය බොහෝ අංග ඇත. විශාල ආර්ථික විෂමතා, කාන්තාවන් සඳහා නිතිපතා ජීවන වැටුප් හා සාධාරණ සමාජ හා ආර්ථික ප්රතිපත්ති නොමැති නොමැති පිරිමි හා කාන්තා සංක්රමණික රැකියා තල්ලුවේ බවට සාධක ඇත. බඳවා සහ සේවා යෝජකයන් කම්කරුවන්ගේ දුර්වල සාකච්ඡා තත්ත්වය උපරිම ප්රයෝජන ගන්න.

මෙය විධිමත් බඳවා ආයතන ජාලය සහ අවිධිමත් අතරමැදියා ජාලය දෙකම අතර බඳවා ගැනීම ක්‍රියාවලිය නැඹුරුවයි. අතරමැදියා ජාලය ගාස්තුව සඳහා ආයතන සඳහා ඔවුන් ප්‍රභවය කම්කරුවන් ලෙස එම ආයතනය ජාලයට සම්බන්ධ කර ඇත. සත්කාරක රටවල එනම් බඳවා ආයතනය සගයන් – තෙවන පැතිකඩක් වෙයි. සාම්ප්රදායික ආයතනය පද්ධතිය සහ පවුල වැනි ලෙස අනිවාර්ය ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පවා ඉක්මවා සංක්රමණය කිරීමට විකල්ප හා බොහෝ විට අවිධිමත් දහඅට වංගු ගැනීමට ගෙදර සංක්රමණික බලාපොරොත්තු ගෙන්වා කරන මෙන්ම සත්කාරක රටවල අතරමැදියන්, බොහෝ දෙනා එහි ජීවත් වන සහ ශ්‍රී ලංකා ජාතිකයන් ඇත පසුබිම වාර්තාව (FBR) කාන්තාවන් සංක්‍රමණික කම්කරුවන් මත.

රජය FBR හරහා විදේශ රැකියා සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට ඇතැම් අවශ්යතා විසින් අනුකූල පත් සංක්රමණික විසින් දිස්ත්රික් සහ ප්රාදේශීය මට්ටමේ ක්රියාත්මක වන බව ඇති කාන්තා 2013 ක් පමණ කාන්තා සංක්රමණික කම්කරු ඇති “පවුල් පසුබිම වාර්තාව” (FBR) නමින් නියාමන යාන්ත්රණයක් පනවා සංවර්ධන නිලධාරීන් (MDO) සහ ශ්රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය (ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය). මෙම වගවිභාගයක් ක්රියාවලිය ඔවුන්ගේ එහා මෙහා හා අයිතීන් මූලික උල්ලංඝනය වන රැකියා සඳහා සංක්‍රමණය කාන්තාවන් සීමා හේතු වී ඇත.

මෙම FBR ගැටලු රාශිය නිර්මාණය කර ඇත. එය පද්ධතියේ සැලකිය යුතු අපචාර හා දූෂණ නිර්මාණය කර ඇත. එය සංක්රමණය සඳහා විකල්ප ක්‍රම, මංමුලා සහගත සංක්‍රමණිකයන්, දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව බොහෝ විට බඳවා සහ අතරමැදියන් විසින් ආධාර, නිසි ලේඛන නොමැති රැකියාවක් සඳහා විදේශගතවීමට අවදානම් ගනිමින් සිටින නිර්මාණය කර ඇත. රාජ්ය ඔවුන් ලියාපදිංචි හා සංක්රමණය කිරීමට ලියාපදිංචි ගාස්තු ගෙවා නොමැති නම් ඔවුන් හඳුනා ගැනීමට ප්රතික්ෂේප කරයි. ඔවුන්ගේ අවිධිමත් සහ ප්‍රලේඛණය තත්ත්වය හාම්පුතුන් හා බඳවා විසින් හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් හා අපයෝජනයන් පරාසයක් ඔවුන් අතිශයින්ම හානිකර කරන්න.

එය SDGs ජාතීන් අතර සෙත සැලසීම, සමානාත්මතාවය හා වගකීම ඉල්ලා සහ “කිසිවෙකු පිටුපස තබන්න” ලෙස එහි යටින් තේමාව ඇති මේ හේතුව නිසා ය.

කොන්ත්රාත්තුව උල්ලංඝනය දේශීය කම්කරුවන් හා අඩු දක්ෂ පිරිමි කම්කරුවන් අතර බහුලව සිදු වේ. පිටස්තර ආයතන සමාගම් ද තම කැමැත්ත දී පමණ ජනතාව ප්රචාරය. කම්කරුවන් දේශීය කම්කරුවන් ද ඇතුලු, ගල්ෆ් කලාපය තුල, වෙනත් ගමනාන්තයක් කරා යන මාර්ග ගනු ලබන අවස්ථා ඇත. ගමනාන්තය රටවල් ඔවුන්ට නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඵලදායී  යානත්‍රණයක් නොමැති ලෙස මෙම ජාවාරම වැරදි අවධානයට ලක් නොවී.

මැදිහත්

ශ්‍රම සංක්රමණය ඇතුළු පුද්ගලයින් ප්‍රවාහනය සාකච්ඡා එම ස්ථානයේ බොහෝ උපදේශක ක්‍රියාවළිය සහ උපකරණ ඇත. මිනිස් ජාවාරම මර්දනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ස්ථානය යාන්ත්‍රණයක් ඇත. ආයතන තැන වේ වෙද්දී, අපි සිවිල් සමාජයේ අදාළ නිලධාරීන් හා වෙනත් බලධාරීන් සිට වැඩි පාලනය, වගවීම සහ වගකීම බලන්න කැමතියි.

මෙම ජාවාරම්කරුවන්ට හසු හොඳින් සම්බන්ධ වේ. අල්ලස් හා දේශපාලන මාංශ පේශි ඇතුළු වෙනත් දූෂිත ගනුදෙනු නිරීක්ෂණය කළ යුතු අතර, වරදකරුවන් පොත ගෙන. එසේ නොවේ නම්, මිනිස් ජාවාරම අපේ රටේ අසීමිත ව්යාපාර වනු ඇත.

මිනිස් ජාවාරම පිළිබඳ දත්ත ඉතා ඉදගෙන වේ. එය, ජාවරමට අවස්ථා ව්යාපාර අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා වැදගත් වේ ඔවුන්ගේ මූලාරම්භය, එම අපරාධකරුවන් හා ප්රතිපත්ති බලපෑම් කිරීම සහ වෙනස්කම් සඳහා වන ජාතික මට්ටමේ ශක්තිමත් මැදිහත්වීම් කරන්න.

පොදු පැමිණිල්ලක් ජාවරමට අවස්ථාවලදී මෙම අධිකරණයේ විභාග සහ අවසන් කිරීමට දිගු කාලයක් ගත වේ. මෙම ප්රමාදය ඉදිරියට පැමිණ සහන ලබා ගැනීමට ජාවරමට ගොදුරු දිරිමත් කරන්නේ නැත. නඩු කඩිනම් ක්රියාත්මක කිරීම සහ අදාළ බලධාරීන්ගෙන් කළ යුතු ධනාත්මක ප්රතිචාරයක් ඉතා අවශ්ය වේ.

ගොදුරු බොහෝ විට ජාවාරම්කරුවන් තර්ජනය කර ඇත. ඔවුන් මියගොස් ඇත්තේ ආරක්ෂාව නොමැති සඳහා සිය නඩුව ඉදිරියට එන්න බිය වෙති. නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන, සහ නීතිමය ආයතන ගොදුරක් ආරක්ෂාව කෙසේ හෝ තහවුරු කර සහතික ක්රියාකාරී විය යුතුය.

නඩුව යොමු කළමනා කරණය, නඩු කටයුතු කඩිනම් හා ගොදුරක් ආරක්ෂාව මිනිස් ජාවාරම ඉතා වැදගත් සාධක වේ. මෙම වගවීම සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ අත්යවශ්ය විය යුතුය. වරදකරුවන් ජාවාරමට උනත් ඔවුන් කවර දේශපාලන බලපෑම ලිහිල් විය නොහැක. නීතිය ප්රමාදයකින් තොරව, පක්ෂපාතීත්වයක් නැතිව අයදුම් කළ යුතුය.

ව්යාපාර ඇරයුම්පත් සහ ඇතුළත් ප්රතිපත්තිය, බලපෑම් කිරීම සහ policy making සම්බන්ධ වී නැත සිවිල් සමාජය මෙවර වී නැත. task forces පිහිටුවා නම්, සිවිල් සමාජ සංවිධාන මෙම සාකච්ඡාවට කොටසක් විය යුතුය.

කම්කරු හා මිනිස් ජාවාරම දැනුවත් ඉදිරි මට්ටම ජාවරමට ගොදුරු අපකීර්තියක් හා වෙනස්කම් අවම කරන අතර, ඔවුන් කායික හා වෛද්ය උපදේශන ලබා ගැනීමට සහ ඔවුන් සීමා නොකර ඔවුන්ගේ ජීවිත සමඟ දිගටම ආර්ථික අවස්ථා ලබා දී ඇත එහිදී එහිදී වෙතට ගෙන යා යුතුය.

නිගමනය

මිනිස් ජාවාරම ඉතා සාර්ථක ගෝලීය ව්යාපාරයක්. ඖෂධ මාෆියාව මෙන්, මෙම දැවැන්ත ලාභය සඳහා එය රියදුරු බලපෑම් බොහෝ බලවත් පුද්ගලයින් සමඟ මාෆියාව වේ. අවාසනාවකට මෙන්, එය බොහෝ විට, සමාජයෙන් ආර්ථික සහ පීඩාවට පත් වූ මෙම ජාවාරම්කරුවන්ට හසු ශුද්ධ බවට උගුලකට අසු වූ අය මිනිසුන්, ගැහැනුන් හා ලමුන් ජීවිත කිරීමයි. ආණ්ඩු බිම සිදුවන දේ බැරූරුම් ලෙස සිය සැළකිල්ලට ගත නොහැකි නම්, යථාර්ථය වඩාත් නරක අතට ලබා ගත හැක.

(ඉහත රචනා සිය සංවිධානය, ප්‍රජා සංවර්ධන සේවා (CDS) ශ්‍රම සංක්‍රමණය, ශ්‍රම ජාවාරම හා කම්කරුවන් මිනිස් ජාවාරම සඳහා අනාරක්ෂිත මානව හිමිකම් මත වැඩ ලේඛකයා සිතුවිලි හා පරාවර්තන අඩංගු වේ. ඔහු ඊ -මේල් මගින් ළඟා විය හැකි (avsamuel@gmail.com)

මූලාශ්‍රය : ඩේලි මිරර්

ස්තුතිය – ශ්‍රම සංක්‍රමණය සංවිධානයට

වැඩබිම

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - wedabima@yahoo.com - +94 777 073 435