රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවා ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන සමිති ඇමතිට ලියයි

08 January 2014 – wedabima.lk

 

සමස්ථ ලංකා රාජ්‍ය කළමණාකාර සහකාර නිලධාරින්ගේ සංගමය විසින් රාජ්යම් කළමනාකරණ සහකාර සේවා ව්යරවස්ථා සංග්රංහය සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ඩබ්. ඞී. ජේ. සෙනෙවිරත්න මහතාට කරුණු දක්වා ඒ සම්බන්ධයෙන් යැවු සම්පූර්ණ ලිපිය පහත දැක්වේ.

 

 

රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ජේ. සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා

ගරු ඇමතිතුමනි,

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය සංශෝධනය කිරීම.

අංක 1840/34 – හා 2013.12.11 දිනය යටතේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ නමින් පළකර ඇති රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය සම්බන්ධයෙනි.

2004.12.24 දිනැති අංක 1372/23 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය සඳහා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයක් නිකුත් කර තිබුණ අතර, එයට වරින්වර සංශෝධන කීපයක්ද සිදු කර තිබුණි. එකී මුලින් පැවති ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයට අනුව සේවයට බඳවාගැනීමෙන් පසු III ශ්‍රේණියේ I වැනි කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය, II ශ්‍රේණියේ කඩඉම් විභාගය සඳහා දෙවන භාෂාව සමත්වීමේ අවශ්‍යතාවය හා සේවා උසස්වීම සඳහා ලැබිය යුතු සේවා කාලය යන කරුණු සඳහා හැර අනිකුත් කාරනා සම්බන්ධයෙන් අපගේ බරපතල විරෝධතාවයක් තිබුණේ නැත. නමුත් 6/2006 චක්‍රලේඛය පරිදි මෙම ව්‍යවස්ථාව ද සංශෝධනය කිරීමට කටයුතු කළ හෙයින්, ඒ සඳහා අපගේ සහභාගීත්වය ද ලබා දීමට පෙළඹුනෙමු. ඒ අනුව කෙටුම්පත් කරන ලද නව සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රයක් 2009.05.11 දාතමින් අප වෙත එවනු ලැබූ අතර, ඉන්පසු අවස්ථා කීපයකදීම රැස්වී මේ පිළිබඳව දීර්ඝ ලෙස කරුණු සාකච්ඡා කෙළෙමු. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම අපගේ යෝජනා අදහස් ඉදිරිපත් කළෙමු.

 

මූලික සාකච්ඡාව ආරම්භ කර වසර 05 ක් වැනි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ පිළිබඳව ඔබතුමා ප්‍රමුඛ වගකිවයුත්තන් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් අපගේ යෝජනා ඉදිරිපත් කළත්, ඒ ගැන කිසිම තැකීමක් සැලකිල්ලක් නොදක්වා නව සේවා ව්‍යවස්ථාව එළිදක්වා ඇති අතර, ඒ පිළිබඳව අපගේ බලවත් නොකැමැත්ත, අප්‍රසාදය හා විරෝධය පළමුව ප්‍රකාශ කරන අතර, පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව කිසිසේත් එකඟ විය නොහැකි බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමු.

 

 1. සේවය හැදින්වීම

‘‘රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය” යන්නට එකඟ නොවේ. එය “ශ්‍රී ලංකා කාර්යාල කළමනාකරණ සේවය” ලෙස සංශෝධනය විය යුතුය.

 1. ක්‍රියාත්මක වන දිනය.

2013.04.02 දිනය යන්නට එකඟ නොවේ.

එය 2006.01.01 ලෙස සංශෝධනය විය යුතුය.

 1. සේවා ගණය පිළිබඳ විස්තර වල දැක්වෙන ශ්‍රේණි සඳහා එකඟ නොවේ.

එය ශ්‍රී ලංකා කාර්යාල කළමනාකරණ සේවයේ III පන්තිය, II පන්තිය, I පන්තිය හා අධිපන්තිය ලෙසද අධිපන්තියේ II හා I ලෙස ශ්‍රේණි දෙකක් ද ඇතුළත්විය යුතුය.

 

 

 1. නව ගැසට් නිවේදනයේ 04 යටතේ ඇති කාර්යයන් පැවරීම පිළිබඳව එකඟ නොවේ.

මෙම සේවය සඳහා පැවැරූ කාර්යයන් නිශ්චිත විය යුතුය. “වෙනත් විශේෂිත නිපුනතාවයන් අවශ්‍යවන්නා වූද කාර්යයන්” හා

“මෙම සේවයේ කාර්යයන් අතුරෙන් සුවිශේෂි කොට දක්වනු ලැබූ කාර්යයන්” යන්න පැහැදිළි කර එකී කාර්යයන් ඇතුළත් කොට එය සංශෝධනය විය යුතුය.

 1. ගැසට් නිවේදනයේ අංක 05 යටතේ ඇති වැටුප් පිළිබඳ විග්‍රහයට එකඟ නොවේ.

එය වැටුප් කේත අංකය :           III, II  හා I පන්ති – MN.04.-2006 A

                                                අධිපන්තිය II ශ්‍රේණිය MN.07-2006 A

                                                අධිපන්තිය I ශ්‍රේණිය SL 1-2006A

ලෙසද,

වැටුප් පරිමාණය – ව්‍යුහගත III, II හා I පන්ති

රු. 15215 – 10 x 215 – 4 x 240 – 7 x 320 – 15 x 360 – 25965 අධිපන්තිය II ශ්‍රේණිය

රු. 20030 – 11 x 365 – 18 x 500 – 33045

අධිපන්තිය I ශ්‍රේණිය

රු. 22935 – 10 x 645 – 8 x 790 – 17 x 1050 – 53555

ලෙසද සංශෝධනය විය යුතුය.

ශ්‍රේණි ක්‍රමයට අදාළ ආරම්භක වැටුප් පියවර

MN 4-2006 A

පන්තිය

වැටුප් පියවර

වැටුප් තලය

III

01

15215

II

12

17605

I

23

20925

 

M.N 7 – 2006 A හා SL – 1 – 2006 A

 

පන්තිය

ශ්‍රේණිය

වැටුප්

පියවර

අධිපන්තිය II ශ්‍රේණිය 02 20395
අධිපන්තිය I ශ්‍රේණිය SL 1-2006A පියවර 01 22935

 

 1. ගැසට් නිවේදනයේ අංක 06 අනුව දක්වා ඇති තනතුරු සංඛ්‍යාව ගැන එකඟ නොවෙමු.

වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වන රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය යටතේ III, II හා I ශ්‍රේණි සඳහා අනුමත වී තිබුණ තනතුරු සංඛ්‍යාව 36636 කි.

 

අධිපන්තියේ තනතුරු සංඛ්‍යාව 1024 කි. ඉහත අංක 06 යටතේ දක්වා ඇති සංඛ්‍යා අනුව III, II හා I ශ්‍රේණි වලට අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව 7712 කින්ද අධිශ්‍රේණියට අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව 242 කින්ද කප්පාදු කර ඇත.

 

තවද “රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය” අළුතින් ඇතිකරනු ලබන දෙපාර්තමේන්තු සඳහා ද වෙනත් රාජ්‍ය අවශ්‍යතාවයන් මත විටින් විට අළුතින් බඳවා ගැනීම් ද අවශ්‍ය වන සේවාවකි. වෙනත් තනතුරු සඳහා රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගනු ලබන සේවක සංඛ්‍යාවට අනුපාතිකව අවම වශයෙන් ඔවුන්ගේ ආයතන හා ගිණුම් කටයුතු සඳහා හෝ කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ නිලධාරින් ද වැඩි කල යුතු වේ. මේ නිසා ඉහත 06 මගින් සේවක සංඛ්‍යාව නිශ්චිත කිරීම මගින්, අළුතින් තනතුරු ඇතිකර අනුමත කරවා ගෙන පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීමට පෙර සේවා ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට සිදු වන බැවින්, මෙය වාර්ෂිකව සංශෝධනය කෙරෙන ව්‍යවස්ථාවක් වීමට ඉඩ තිබේ.

 

එසේම අධිපන්තියේ නිලධාරීන්ගේ තනතුරු නාම කිරීමේදී රෝහල් ලේකම් තනතුරද එයට ඇතුළත් කළ යුතුය.

එසේම අප දන්නා පරිදි දැනට ක්‍රියාත්මක වන සේවා ව්‍යවස්ථාවන් තුළ සේවක සංඛ්‍යාව නිශ්චිතව දක්වා නැත.

 1. ගැසට් නිවේදනයේ 10 වන වගන්තිය යටතේවන ශ්‍රේණි උසස් කිරීම් වලට එකඟ නොවේ.

සාමාන්‍ය ලිපිකාර සේවය ක්‍රියාත්මකව පැවති අවධියේදී ද සා.ලි.සේ. II “ආ” ඛාණ්ඩයට පත්වීම් ලබන නිලධාරියෙකු, සිය තනතුරේ ස්ථිර කරනු ලදුව වසර 03 ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කරන ලද්දේ නම් සා.ලි.සේ. II “අ” ඛණ්ඩයට උසස්වීමේ විභාගයකට පෙනී සිටීමට අවස්ථාව තිබුණි. එම විභාගයෙන් සමත් වූ විට වසර 04 සම්පූර්ණ වූ දින සිට අදාළ ඛාණ්ඩයට උසස් කරනු ලැබිනි. ඉන්පසු රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවා ව්‍යවස්ථාව හඳුන්වා දීමේදී III පන්තියේ සිට II පන්තියට උසස් කිරීමේ විභාගයකට පෙනී සිටීමට තනතුරේ ස්ථිර කරන ලද වසර 04 ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කල අයට අවස්ථාව ලැබුණ අතර, විභාගය සමත්වීමෙන් පසු වසර 05 ක සේවා කාලය සම්පූර්ණ වන දිනට අදාළ උසස්වීම ලබා දෙන ලදී.

 

මේ වන විට එළිදක්වා ඇති ගැසට්පත්‍රය මගින් ප්‍රසිද්ධ කරන ලද නව සේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව එම උසස්වීමේ ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි කර ඇත. මෙය බරපතල වරප්‍රසාද කප්පාදුවක් ලෙස අප දකිමු. එම නිසා III පන්තියේ සිට II පන්තියට උසස් කිරීම සඳහා වන අභියෝගතා පරීක්ෂණය පෙර පරිදි නැවත ලබා දිය යුතු බවද අවධාරණය කරමු.

 

එසේම II පන්තියෙන් I පන්තියට උසස් වීමේ ක්‍රමයට ද අපගේ එකඟතාවයක් නොමැති බව දන්වනු කැමැත්තෙමු. මෙම උසස් වීමේ ක්‍රමය අනුව සේවයේ I පන්තියට උසස් වීමක් ලබාගත හැක්කේ මුල් පත්වීම් දින සිට අදාළ සියළුම කාර්යක්ෂමතා විභාග ආදිය කලට වේලාවට සමත් වූ සහ ඉතා හොඳ සේවා කාලයක් පවත්වාගෙන යනු ලැබූ වසර 20 ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කරන නිලධාරීන්ට පමණි. මෙය ඉතාමත් අසාධාරණ තත්වයකි. රාජ්‍ය සේවයේ වෙනත් සේවාවන් සඳහා වසර 10 ක සේවා කාලයක් සහිත නිලධාරින්ට එම සේවයේ I පන්තියට උසස් වීමේ අවස්ථා සලසා දී ඇති බව අපි දනිමු. එම නිසා සේවයේ සුවිශේෂ කාර්යය සාධනයන් පෙන්වනු ලබන නිලධාරින්ට පෙර පරිදිම I පන්තියට උසස් වීමේ අවස්ථාවන් සලසා දිය යුතුබව සඳහන් කරමු.

 

අධිපන්තියට උසස්වීම සඳහා ද නව ව්‍යවස්ථාව මගින් හඳුන්වා දෙන ලද උසස් වීම් ක්‍රමයට අපි එකඟ නොවෙමු.

 

අධිපන්තියට උසස් කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගයට පෙනී සිටීමට දක්වා ඇති සුදුසුකම් හා ඊට එඟග නොවීමේ හේතු පහත දක්වා ඇත.

 

 10-3-1-1 අ(I) :- සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකු වීම.

 

නව සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුව නිලධාරියෙකු I ශ්‍රෙණියට උසස් වීමක් ලබන්නේ පළමු පත්වීම් දින සිට වසර 20 කට පසුවය. එම නිසා වසර 20 ක් යන තාක් I පන්තියට උසස්වීමක් නොලබයි.

 

10-3-1-1 අ(II) :- අවම වශයෙන් සේවයේ වසර 08 කට නොඅඩු සක්‍රීය හා සතුටුදායක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කළ II ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකු වීම.

 

නව සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුව අලුතින් පත්වීම් ලබන නිලධාරියෙකු නිසි කලට සියළුම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුවද II ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා වසර 10 ක කාලයක් සම්පූර්ණ කල යුතුව ඇති බැවින් මෙම සුදුසුකම ප්‍රායෝගික නොවන මුසාවාදයකි. වර්තමානයේ පවතින වසර 08 ක සේවා කාලයන් සහිත නිලධාරියෙකු වීම යන්න එසේම පැවතිය යුතුය.

 

10-3-1-1 අ (III) :- පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධිය සමත් සේවයේ II ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකු වීම.

 

ඉහත සුදුසුකම අනුවද නිලධාරියා අනිවාර්යයෙන් සේවයේ  II ශ්‍රේණියේ නිලධරයකු විය යුතුය. සේවයේ II ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලබා ගැනීම සඳහා අවම වශයෙන් වසර 10 ක කාලයක් සම්පූර්ණ කළ යුතු වේ. එම නිසා උපාධිය සමත්වුවද වසර 10 ක කාලයක් සම්පූර්ණ කර II ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලබාගත යුතු වීම නිසා උපාධියට කිසිම වටිනාකමක් ලැබී නැත. එම නිසා එයද පෙර පරිදිම දැක්විය යුතුය.

 

10-3-1-1 (ආ) :- උසස්වීම් දිනට පූර්වාසන්නම වසර 05 තුළ සතුටුදායක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබීම යන්න අපහැදිළිය. “මෙහි උසස්වීම් දිනට” යන්න නිශ්චිත නැත. එම දිනය – ඉහත අ (I) (II) (III) යටතේ සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන දිනයද, අයදුම්පත් කැඳවා ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනයද, විභාගය පවත්වන දිනයද, ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන දිනයද, ආදී වශයෙන් නිශ්චිත දිනයක් සඳහන් කළ යුතුය.

 

මෙම ගැසට් නිවේදනයේ 13:6 හා 13:7 වගන්තිය මගින් විස්තර කෙරෙන “සතුටුදායක සේවා කාලය” හා “සක්‍රීය සේවා කාලය” හඳුන්වාදීම අනෙකුත් සේවා ව්‍යවස්ථාවන් සමඟ නොසැසදේ. එම නිසා එයද සංශෝධනය කල යුතුව පවතී.

 

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින් නිකුත් කරන ලද අංක EST -2/POLCY/03/0763 හා 2008.07.31 දිනැති “රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 06/2006 යටතේ බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටි කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන MN 1 හා  MN 2” යන මැය යටතේ නිකුත් කළ ලිපියේ 05 වැනි වගන්තියට කාරුණික අවධානය යොමු කරවනු කැමැත්තෙමු. එය පහත පරිදි වේ.

 

“05 ආදර්ශ පරිපාටියෙහි 08 වන ඡේදය යටතේ සඳහන් සේවයේ යෙදී සිටින්නන් අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම. 2008.07.01 දින සිට සිදු කළයුතු අතර, එම විධිවිධාන අදාළ වගන්තියේ 2006.01.01 දින වන විට ශ්‍රේණි ව්‍යුහයක් නොතිබූ තනතුරු සඳහා පමණි. ශ්‍රේණි ක්‍රමයක් පවතින සේවා ගණයක් සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටීන්/සේවා ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් ශ්‍රේණි ක්‍රමය අදාළ වේ.”

 

ඉහත උපදෙස් අනුව සේවා ව්‍යවස්ථාවක් තිබූ කළමනාකරණ සහකාර සේවය සඳහා නව ශ්‍රේණි ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම අනවශ්‍ය බවද පෙන්වා දෙමු.

 

 

තවද,

II ශ්‍රේණියේ දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමක් ලෙස දක්වා තිබූ දෙවන භාෂා සමත්වීමේ අවශ්‍යතාවය මෙම ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වන දිනය වන 2013.04.02 දින සිට අහෝසි වී ඇත. එහෙත් 2012.07.01 සිට 2013.04.02 දින දක්වා දෙවන භාෂා අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ නොකිරීම නිසා වැටුප් වර්ධක විලම්බනය වූ නිලධාරින්ට මෙම නව සේවා ව්‍යවස්ථාව මගින්ද සහනයක් ලැබී නොමැත. මෙම එක් වැටුප් වර්ධකයක් විලම්බනය වීම නිසා එම නිලධාරීන්ට 2013.04.02 සිට I වන පන්තියට උසස්වීමට ද අවස්ථාව නොලැබේ.

එසේම වසර 05 ක් යනතෙක් කිසිදු උසස්වීම් අවස්ථාවක් ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් නොලබයි. මෙය බරපතල අසාධාරණයකි.

ඉහත විස්තර කෙරෙන තත්වයන් හා මෙම ව්‍යවස්ථාව මගින් ඉදිරිපත් කරන ලද වෙනත් සමහර කාරණාද පරස්පරතාවලින් සමන්විත වන බැවින්, මෙම සේවා ව්‍යවස්ථාව ප්‍රතික්ෂේප කරන බවද දන්වා සිටිමු.

මෙම තත්වය නිවැරදිකරවා ගෙන සේවය නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිතිවල එකඟතාවයද සහිත අදාළ සංශෝධන සිදු කිරීම පිණිස අපගේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඔබතුමා ප්‍රමුඛව වගකිවයුතු නිලධාරින් සමඟ ඉතා කඩිනම් සාකච්ඡාවකට අවස්ථාවක් ලබා දෙන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලමු.

මෙයට – විශ්වාසී, 

උදේනි දිසානායක

ගරු ප්‍රධාන ලේකම්  

පිටපත් :-

 1. ලේකම්, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය
 2. ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
 3. ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 

 

වැඩබිම   

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න (1)

 1. සියලුම අමාත්‍යාංශවල සිටින ඒකාබද්ධ සේවා නොවන උපාධිධාරීන්ට කිසිදු උසස්වීම් ක්‍රමවේදයක් හෝ තරඟ විභාග සඳහා පෙනී සිටීමට ද අවස්ථාව නැත. අඩුම තරමින් පුහුණු අභ්‍යාසලාභී උපාධි පත්වීමක්වත් ඉල්ලුම් කිරීමටවත් බැරිය. කම්කරුවෙකු ලෙස රාජ්‍ය සේවයට බැදුන ද උපාදිය සමත් වුව ද විශ්‍රාම යන්නේ ද කම්කරුවෙකු ලෙසමය. ඒකාබද්ධ සේවයට බැදුණු කම්කරුවෙකු නම් අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය දක්වාම උසස්වීමට ක්‍රමවේද ඇත. ඒකාබද්ධ සේවා නොවන ඌන සේවා උපාධිධාරීන් ඒකාබද්ධ සේවයට අන්තර්ග්‍රහනය කරන ක්‍රමවේදයක් සකසන මෙන් ඉල්ලමි. ඌන සේවා ඒකාබද්ධ සේවා නොවන නිළධාරීන්ට සිදු වී ඇති අතිමහත් අසාධාරනයට පිලියමක් ලෙස ඒකාබද්ධ සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම බව පවසමි.

  (1)(0)  2  0

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - wedabima@yahoo.com - +94 777 073 435