සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ ගැටළු වලට ඍජු මැදිහත්වීමක් ඉල්ලයි

MN4 වැටුප් තලයට අයත් උපාධිධාරීන් ඇතුලූ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වෘත්තීය ගැටලූ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් ලබාගැනීම සඳහා සංවර්ධන සේවා නිලධාරි සංගමය විසින්  නව රජයේ නව රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය, ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතාගෙන් විස්තර සහිතව තමන්ට සිදුවී ඇති වෘත්තීය ගැටළු සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ ලිපියක් යොමු කරමින් ඉල්ලීමක් කරයි.

එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ

රාජ්‍ය සේවයේ MN4වැටුප් තලයට අයත් 1999 සිට මේ දක්වා රාජ්‍ය සේවය සඳහා බඳවාගත් උපාධිධාරීන් වසර 20 කට ආසන්න සේවා කාලයක් පසු කරමින් පවතී. අපේ රටේ ඉහළම මූලික අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වන උපාධියක් සහිත පිරිසක් නියෝජනය කරන උක්ත වැටුප් තලයට අයත් අප සේවාවේ උපාධිධාරී රාජ්‍ය සේවය තුල බරපතල වෘත්තීය ගැටලූ ගණනාවකට මුහුණ දී ඇත.

2000 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා පැවති ආණ්ඩුවලට වෘත්තීය සමිතියක් ලෙස අප කරුණු දැක්වුවද අදාල මූලික ගැටලූවලට පැහැදිලි විසඳුමක් ලැබී නැත. අදාල ගැටලූ නොවිසඳීම හේතුවෙන් 1999, 2005, 2008, 2012, 2016, 2018, 2019 වර්ෂවල බඳවාගත් උක්ත වැටුප් තලයට අයත් උපාධිධාරීන් දැඩි වෘත්තීය අසාධාරණයකට මුහුණ දෙමින් සිටී.

 1. 1999, 2005, 2018 වර්ෂවල බඳවාගත් උපාධිධාරීන්ද අන්තර්ග‍්‍රහණය වී ඇති සංවර්ධන නිලධාරීන්ද ඇතුලූව සංවර්ධන නිලධාරී සේවයට අයත් නිලධාරීන් සඳහා මෙතෙක් තනතුරු උසස්වීම් ක‍්‍රමවේදයක් නොමැත. 2018 වර්ෂයේදී අප සංගමය යෝජනා කර 2018. 09. 12 දින හා 2018. 09. 20 දින හිටපු රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යවරයාද එකග වූ ‘‘සංවර්ධන නිලධාරී – ප‍්‍රධාන සංවර්ධන නිලධාරී – පරිපාලන සංවර්ධන නිලධාරී’’ තනතුරු උසස්වීම් පටිපාටිය ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප‍්‍රතිපත්තිමය තීරණ මෙතෙක් නොගැනීම.
 2. 1999, 2005, 2008 වර්ෂවල දෙපාර්තමේන්තුගත අන්දමින් බඳවාගෙන ‘‘සංවර්ධන නිලධාරී සේවා ව්‍යවස්ථාවේ’’ පැවති අපහැදිලිතාවය මත 2012 වර්ෂයේදී අන්තර්ග‍්‍රහණය වීමට මනාපය පලකර යළි එම මනාපය ඉවත් කර මුල් දෙපාර්තමේන්තු මට්ටමින් සේවයේ නිරතවීමට අපේක්‍ෂා කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සඳහා අදාල මනාපය ඉවත් කර ගැනීමට අවස්ථාව ලබාදීම.
 3. 1999, 2005, 2008 වර්ෂවල බඳවාගත් උපාධිධාරීන් සඳහා දෙපාර්තමේන්තුගත මට්ටමින් උසස්වීම් ලබාගැනීමට හැකිවන පරිදි අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයක් ලබාගෙන ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබාදීම.
 4. 06/2006 වැටුප් චක‍්‍රලේඛය මගින් නිර්මාණය කර ඇති උපාධිධාරී වැටුප් විෂමතාවය 3/2016 මගින්ද ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යන අතර අවම ලෙස 9/2004 වැටුප් චක‍්‍රලේඛයේ සෙසු වැටුප් තල පරිවර්තනය වූ පරිමානය අනුව උපාධිධාරී වැටුප් තලය පරිවර්තනය වී තිබිය යුතු නමුත් එලෙසෙ සිදු නොවීය. ඒ අනුව නිර්මාණය වී ඇති උපාධිධාරී වැටුප් විෂමතාවය ඉවත් කර වැටුප් තලය හා වැටුප් වර්ධක අගයන් නිවැරදිව ලබාදීම.
 5. වැටුප් තලය හා තනතුරු නාමයට නුසුදුසු රාජකාරී පැවරීම දිගින් දිගටම සිදුවන අතර උපාධිධාරීන් සඳහා සංවර්ධන නිලධාරී සේවා ව්‍යවස්ථාවේ අර්ථ නිරූපනය මෙන්ම උපාධිධාරීන් දරණ තනතුරුවලට සුදුසු රාජකාරී පමණක් පැවරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන නිසි පියවර ගැනීම.
 6. 1999, 2000 වර්ෂවල බඳවාගෙන ස්ථිර කළ උපාධිධාරීන් සඳහා සේවා කාලය ඇතුලත හිමිවිය යුතු ශ්‍රේණි උසස්වීම් නිවැරදි කාල සීමාව තුල සිදු කර නියමිත වැටුප් තලයේ පිහිටුවා හිඟ වැටුප් සහිතව පළවන ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම.
 7. සංවර්ධන නිලධාරී ii ශ්‍රේණිය, iii වන ශ්‍රේණිය සඳහා කාර්යක්‍ෂමතා කඩඉම් අනුමත වාර ප‍්‍රමාණය වන වාර 6 ට අදාල විභාග නොපවත්වා බලධාරීන් විසින් සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ වැටුප් වර්ධක අත්හිටුවා ඇත. එය අසාධාරණ තීරණයක් වන අතර පවතින ප‍්‍රතිපාදන යටතේද එසේ සිදු කිරීමට හැකියාවක් නැත. අදාල විභාග අනුමත වාර ප‍්‍රමාණය පවත්වා අවසන් වන තෙක් වැටුප් වර්ධක අඛණ්ඩව ගෙවීමට පියවර ගැනීම.
 8. ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අයත් දිස්ත‍්‍රික් හා ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සේවයේ නියුතු වැඩ බැලීමේ රාජකාරියේ යෙදෙන සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා 2013 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා වැඩ බැලීමේ දීමනා ලබා දී නොමැත. සංවර්ධන නිලධාරීන්ටද වැඩබැලීමේ රාජ්‍ය සේවයේ නියමිත දීමනා ලබාදීමට පියවර ගැනීම.
 9. MN 4වැටුප් තලයට අයත් උපාධිධාරීන් MN 5 වැටුප් තලයට අන්තර්ග‍්‍රහණය කර අංක 1 හි සඳහන් තනතුරු උසස්වීම් ක‍්‍රමය ගැලපීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම.
 10. 2016 වර්ෂයේදී අත්හිටවූ තීරුබදු රහිත යතුරු පැදි ක්‍ෂේත‍්‍ර නිලධාරීන්ට යළි ලබාදීම.
 11. සංවර්ධන නිලධාරී සේවා ව්‍යවස්ථාව යටතේ 2018. 08. 21 අභ්‍යාසලාභී පදනමට බඳවාගෙන මේ වන විට වසරක අභ්‍යාසලාභී පුහුණු කාලය අවසන් වී මාස කිහිපයක්ද ඉක්මවා ඇති බැවින් කඩිනමින් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් සංවර්ධන නිලධාරී තනතුරේ ස්ථිර කිරීමට පියවර ගැනීම.

ඉහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව ගරු ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කර ඔබතුමාගේ ඍජු මැදිහත්වීම මත අදාල බලධාරීන්ද සහිතව අප සංගමයට කඩිනමින් සාකච්ඡාවක් ලබාදෙන මෙන් මෙයින් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

වැඩබිම

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - wedabima@yahoo.com - +94 777 073 435