සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනතේ ඔබ අනිවාර්යෙන් දැන සිටිය යුතු දෑ මෙන්න

 1. සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනත යටතේ සතියේ වැඩකල යුතු ආකාරය කෙසේද?

පිළිතුර :-

සතියකට පැය 28 කට වඩා සේවයක් කර ඇති සියළු සේවකයින්ට දින 1 1/2ක වැටුප් සහිත නිවාඩුවක් හිමිවේ. (සෙනසුරාදා දින 1/2ක් හා ඉරිදා දිනය)

සතියකදී සේවකයකු පැය 45ක් සේවය කල යුතු අතර අතිකාල උපරිමය පැය 12 යි.

එය සතියේ දින 05ක් තුල දිනකට පැය 08 බැගින් ගෙන පැය 40
සෙනසුරාදා දින පැය 05
පැය 45
 1. සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනත යටතේ සේවකයින් සතු නිවාඩු හිමිකම

පිළිතුර :-                              සේවක නිවාඩු හිමිකම

අනියම් නිවාඩු වාර්ෂික නිවාඩු ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු ප්‍රසුතිකාධාර නිවාඩු පෝය නිවාඩු
සේවයට බැඳුනු පළමු වසරේ සමකයට දින 1/2යි. පළමු වසරේදී හිමිකම් නැත. වසරකට ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින 08කි.

 • ජාතික දිනය
 • තෛපොන්ගල්
 • සිංහල දෙමළ අවුරුදු දිනයට පෙර දිනය
 • සිංහල දෙමළ අවුරුදු දිනය
 • මැයි දිනය
 • වෙසක් පෝය දිනට පසු දිනය
 • මහමත්තුමාගේ උපන් දිනය
 • නත්තල් දිනය
පළමු හා දෙවන දරු ප්‍රසුතියන් සඳහා වැඩකරන දින 84කි.තෙවන හා ඊට පසු දරු ප්‍රසුතියන් සඳහා දින 42කි. සෑම පසළොස්වක පෝය දිනයක්ම නිවාඩු ලෙස සැලකේ.
දෙවන වසරේ සිට දින 07යි සේවයට බැඳුනු කාල සීමාව අනුව උපයාගත් නිවාඩු ප්‍රමාණය ලබා ගත හැක.(උපරිමය දින 14)

 

 

 1. සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනත යටතේ අතිකාල ගණනය කරන්නේ කෙසේද?

පිළිතුර :-

අතිකාල යනු – දිනකට හෝ සතියකට නියම වු සාමාන්‍ය සේවා කාලයට අමතරව සේවය කරන සෑම සේවා කාලයයි.

ගණනය කරන ආකාරය – මාසික වැටුප x 1.5

                                240

 1. සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනත යටතේ සේවකයෙකු ලබා නොගත් නිවාඩු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කල යුතු ආකාරය කෙසේද?

පිළිතුර :-

සේවයෙන් ඉවත් වීමේදී වාර්ෂික නිවාඩු හිමිකම් ලැබෙනුයේ පසුගිය වර්ෂයේ සේවය වෙනුවෙන් උපයාගත් නිවාඩු වලින් ලබා නොගත් ඉතිරි වාර්ෂික නිවාඩු ඇත්නම් එම ප්‍රමාණය සහ සේවයෙන් ඉවත්වන වර්ෂයේ සේවය කලේ මාස 10කට අඩුවෙන් නම් මසකට එක් දිනක් බැගින්ද මාස 10ට වැඩි නම් සම්පුර්ණ දින 14 ම වන පරිදි වේ. යම් අයුරකින් සේවය අවසන් වීමට පෙර එම නිවාඩු ලබා දීමට නොහැකි නම් ඒ සඳහා නිවාඩු දින වැටුප් ගෙවිය යුතුය.

 1. සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනත යටතේ හිමිවන වාර්ෂික නිවාඩු ගණන කීයද? එය හිමිවන ආකාරය කෙසේද?

පිළිතුර :-

 • උපරිම නිවාඩු දින ගණන දින 14 යි.
 • සේවයට බැදුන මුල් වසර තුල හිමිකම් නොමැත.
 • සේවකයකු සේවයට බැදුන කාලසීමාව අනුව පහත සඳහන් ආකෘතියට වාර්ෂික නිවාඩු හිමි වේ. එය උපරිම දින 14යි.

ජනවාරි 01 සිට මාර්තු 31             –       දින 14

අප්‍රේල් 01 සිට ජුනි 30                 –       දින 10

ජුලි 01 සිට සැප්තැම්බර් 31           –       දින 07

ඔක්තෝබර් 01 දිනට පසු නම්         –       දින 04 ඊලඟ වර්ෂයේදී හිමි වේ.

අනතුරුව සෑම වර්ශයන් සඳහාම දින 14 ක නිවාඩු හිමිවේ.

 1. අයවැය සහන දීමනාව යනු කුමක්ද? අයවැය සහන දීමනාව ගෙවිය යුතු ආකාරය.

පිළිතුර :-

පෞද්ගලික අංශයේ මාසිකව රු. 20,000/- කට අඩු වැටුපක් ලබන සේවකයින් හට මාසිකව රු. 1000/- ක දීමනාවක් අයවැය සහන දීමනාව වශයෙන් ගෙවීමට 2005 අංක 36 දරණ අයවැය සහන දීමනා පනත මගින් නියම කොට ඇත. එය,

මාසිකව වැටුප් ලබන සේවකයින්ට රු. 1000/- ක් වශයෙන්ද,

දෛනික වැටුප් ලබන සේවකයින්ට රු. 40/- ක දීමනාවක් වශයෙන්ද, (මාසික උපරිමය රු. 1000/- කට යටත්ව)

කෑලි මිම්මේ වැටුප් ලබන සේවකයින්ට වැටුපෙන් 10% දීමනාවක් වශයෙන්ද,

(මාසික උපරිමය රු. 1000/- කට යටත්ව) ගෙවිය යුතු වේ.

 1. අයවැය සහන දීමනාවේ සේවකයකුගේ වැටුපට බලපාන ආකාරය සහ වෙනත් නෛතික බැඳීම් මොනවද?

පිළිතුර :-

මෙම දීමනාව වැටුපෙන් කොටසක් වශයෙන් සැලකිය යුතු අතර,

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල

සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල

අතිකාල දීමනා

වාර්ෂික නිවාඩු දීමනා

ප්‍රසුතිකාධාර ගෙවීම් හා පාරිතෝෂික ‍‍ගෙවීම් යනාදිය සඳහා ඇතුලත් කල යුතු වේ.

 1. පඩිපාලක සභා ආඥා පනතට අනුව පෝය දිනයක් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආකාරය

පිළිතුර :-

සෑම පසළොස්වක පෝය දිනයක්ම නිවාඩු දිනයකි. එහෙත් සේවා අවශ්‍යතාවය අනුව දවසේ සාමාන්‍ය වැඩකරන සේවා කාළය තුළ සේවකයින් සේවයේ යෙදවාය හැක. එවැනි අවස්ථාවකදී සාමාන්‍ය දෛනික පඩි ප්‍රමාණය මෙන් එකහමාරකට නොඅඩු පඩියක් ගෙවිය යුතුය. මීට අමතරව සතියේ නිවාඩු දිනය පසළොස්වක පෝය දිනට යෙදෙන අවස්ථාවක කම්කරුවන්ට අතිරේක නිවාඩු දිනයක් ලබාදීම අවශ්‍ය නොවේ.

 1. පඩිපාලක සභා ආඥා පනත යටතේ බලයලත් අඩු කිරීමේ සීමාවන් සහ වැටුප් ගෙවිය යුතු කාල සීමාවන් මොනවාද?

පිළිතුර :-

 1. බලයලත් අඩු කිරීමේ විස්තර :

එක් වරකදී අඩු කළ හැක්කේ වැටුපෙන් 50% දක්වා වන අතර එය අමාත්‍යතුමාගේ අනුමැතිය ලබාගත් නිශ්චිත ආයතන වලට 75% දක්වා අඩුකල හැක.

 1. වැටුප් ගෙවිය යුතු කාල සීමාවන් :

සති වැටුපෙන් දින 03 කදී

දෙසති වැටුපෙන් දින 05 කදී

මාසික වැටුපෙන් දින 10 කදී

 1. පඩිපාලක සභා ආඥා පනතේ ආවරණය ලබාගත් සේවකයින් සඳහා ප්‍රසුත නිවාඩු හා ප්‍රසුතිකාධාර හිමිකම් ලබන ආකාරය

පිළිතුර :-

ප්‍රසුතිකාධාර ආඥා පනතට පනතේ ප්‍රතිපාදන අනුව ප්‍රසුත නිවාඩු හා ප්‍රසුතිකාධාර ලබා දෙනු ලැබේ.

 මූලාශ්‍රය කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

වැඩබිම

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න (1)

 1. Author says:

  ඉරිදා දිනක් වෙළඳ නිවාඩුවක් වුවහොත් ඒ සදහා හිලව් නිවාඩුවක් ලබා දිය යුතුද , ඒ පිළිබඳව ඇති නීතිමය රෙගුලාසි මොනවාද , එය පඩි පාලක සභා හා සාප්පු සහ කාර්‍යාල යන කොටස් දෙකටම අදාලද නැද්ද මේ ගැන පැහැදිලි කරන්න පුලුවන්ද
  ස්තුතිය.

  (7)(0)  4  0

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - wedabima@yahoo.com - +94 777 073 435