උපකාරක

ශ්‍රමිකයන්ට, වෘත්තීය සමිති වලට සහ පොදු සමාජයට වැදගත්කමක් ඇති දැනුම් සහ විස්තර උපකාරක සඳහා මෙම පිටුව වෙන්ව ඇත. ඔබටත් යමක් මේ සඳහා එක් කිරීමට ඇත්නම් wedabima@yahoo.com හරහා කර්තෘ මඩුල්ල සමග සම්බන්ධ වන්න.