ජගත් කම්කරු සංවිධානය

ජගත් කම්කරු සංවිධානය

ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත කණ්ඩායම

ශ්‍රී ලංකාව  සමුළුවට සහභාගි වන අමාත්‍ය වරයා Hon. LOKUGE, Gamini Kulawansa, Minister of Labour and Labour Relations. Person accompanying the Minister Mr WICKRAMASINGHE, Udugalage Lalith Chandrasiri, Coordinating Secretary to...

රජයේ නිල නියෝජිතගේ දෙසුම – උපාලි විජයවීර, ලේඛම් කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යංශය

  I have the honour to participate in the 102nd Session of the International Labour Conference and to deliver a statement on behalf of the Group of 15, which is known as the G-15.   We are a summit-level group of 17 developing countries established to foster, promote and sustain...

සමුළු කාර්ය සටහන් Provisional Records

Provisional Record No.1 Report of the Chairperson of the Governing Body to the International Labour Conference for the year 2012–13 03 June 2013   Provisional Record No.2-1 Arrangements for consideration of all relevant issues concerning Myanmar 20 May 2013   Provisional Record No.2-2...

සම්මත කල යෝජනා

  I. Resolution concerning employment and social protection in the new demographic context   II. Resolution concerning sustainable development, decent work and green jobs   III. Resolution concerning the recurrent discussion on social dialogue   IV. Resolution concerning...

නිදේශන Representations

  නිදේශන ක‍්‍රියා පටිපාටිය පාලනය වන්නේ ILO ව්‍යවස්ථාවේ 24 සහ 25 වගන්ති වලිනි. එමගින් සේවා යෝජකයන්ගේ හෝ සේවකයන්ගේ...

පොදු අධ්‍යයන General Surveys

  ජගත් කම්කරු ප‍්‍රමිතීන් යනු ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රජාව සම්මත කළ විශ්වීය සම්මුතීන් වන අතර, ඒවායින් පිළිබිඹු වන්නේ...

ප‍්‍රමිතින් ක‍්‍රියාවේ යෙදවීම පිළිබඳ සමුළු කමිටුව Conference Committee on the Application of Standards

  සාමාන්‍යයෙන් දෙසැම්බර් මාසයේ දී සම්මත කෙරෙන විශේෂඥ කමිටුවේ Committee of Experts වාර්ෂික වාර්තාව ඊළඟ ජූනි මාසයේ දී ජගත්...

ජගත් කම්කරු ප‍්‍රමිතීන් ක‍්‍රියාවේ යෙදවීම සහ ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම

  ජගත් කම්කරු ප‍්‍රමිතීන්ට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සුවිශේෂී අධීක්ෂණ පද්ධතියක සහාය ලැබේ. සාමාජික රටවල් තමන් අත්සන්...

පැමිණිලි Complaints

  පැමිණිලි ක‍්‍රියා පටිපාටිය පාලනය වන්නේ ILO ව්‍යවස්ථාවේ 26 වන සහ 34 වන වගන්ති වලිනි. කිසි යම් සාමාජික රාජ්‍යයක් එය...

සේවක එක්රැස් වීමේ නිදහස සහ සංවිධානය වීමේ අයිතිය ආරක්‍ෂා කිරීම පිළිබඳ සම්මුතිය, 1948 (සම්මුති අංක. 87)

සම්මුති සහ නිර්දේශ ක්‍රියාවේ යෙදවීම පිලිබඳ ජගත් කම්කරු සංවිධාන නිරීක්ෂණ වාර්ථාව  (ILO CEACR) වාර්තාව සම්මත කිරීම: වර්ෂ...