ජගත් කම්කරු සංවිධානය

ජගත් කම්කරු සංවිධානය

සංවිධානය වීමේ අයිතිය සහ සාමූහික කේවල් කිරීමේ සම්මුතිය, 1949 (සම්මුති අංක 98)

සම්මුති සහ නිර්දේශ ක්‍රියාවේ යෙදවීම පිලිබඳ ජගත් කම්කරු සංවිධාන නිරීක්ෂණ වාර්ථාව  (ILO CEACR) වාර්තාව සම්මත කිරීම: වර්ෂ...

සම්මුති සහ නිර්දේශ ක‍්‍රියාවේ යෙදවීම පිළිබඳ විශේෂඥ කමිටුව Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR)

කිසි යම් රටක් ILO සම්මුතියකට අත්සන් කළ විට, එම සම්මුතිය ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගෙන ඇති පියවරයන් නිතිපතා වාර්තා...