ජගත් කම්කරු සංවිධානය

ජගත් කම්කරු සංවිධානය

සම්මුති සහ නිර්දේශ ක‍්‍රියාවේ යෙදවීම පිළිබඳ විශේෂඥ කමිටුව Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR)

කිසි යම් රටක් ILO සම්මුතියකට අත්සන් කළ විට, එම සම්මුතිය ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගෙන ඇති පියවරයන් නිතිපතා වාර්තා...