දුක්ගැනවිලි

දුක්ගැනවිලි

පාසල් කම්කරු සේවිකා අදෝනාව

25 ජුලි 2014 – wedabima.lk   දැන් දැන් අපේ පාසල් පද්ධතිය තුළින් අමිහිරි  හා නොසරුප් සිදුවීම බොහෝ සෙයින් අසන්නට ලැබේ.  ඒ...

ළමා ආරක්‍ෂක අධිකාරීයේ සභාපතිනියට එරෙහිව තවත් තරුණියකගෙන් පැමිණිල්ලක්

24 ජුනි 2014-wedabima.lk ජාතික ළමා ආරක්‍ෂක අධිකාරීයේ සභාපතිනි නීතීඥ අනෝමා දිසානායක මහත්මියට එරෙහිව පොලිස් ළමා හා කාන්තා...