මතවාද

මතවාද

පිළිගත් කම්කරු නීති රීතිත් සමහර හෝටල්වල ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ – සුමතිපාල පෙරේරා

22 මැයි 2014 – wedabima.lk   පිළිගත් කම්කරු නීති රීතිත් සමහර හෝටල්වල ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ – සුමතිපාල පෙරේරා – සභාපති...

රජයේ නිසි මූල්‍ය කළමනාකරණයක් නොමැතිවීම විශ්‍රාම වැටුප් අර්බුදයට හේතුවයි

26 මාර්තු 2014 – wedabima.lk   රජයේ නිසි මූල්‍ය කළමනාකරණයක් නොමැතිවීම විශ්‍රාම වැටුප් අර්බුදයට හේතුවයි – සමස්ත ලංකා...

බැංකු ඒකාබද්ධ කල ප‍්‍රකාශිත හා අප‍්‍රකාශිත අරමුණු – කේසර කොට්ටේගොඩ විතාන

28 February 2014 – wedabima.lk   බැංකු ඒකාබද්ධ කල ප‍්‍රකාශිත හා අප‍්‍රකාශිත අරමුණු – කේසර කොට්ටේගොඩ විතාන – HDFC බැංකුව (ලංකා...

බැංකු සේවකයාගේ සුරක්ෂිත හෙට දවස වෙනුවෙන් සටන් වැදීමේ කාලය එළඹිලා….

බැංකු සේවකයාගේ සුරක්ෂිත හෙට දවස වෙනුවෙන් සටන් වැදීමේ කාලය එළඹිලා…. අනුරාධ නිරාජ් – ලංකා බැංකු සේවක සංගමය  ...