මතවාද

මතවාද

බැංකු සේවකයාගේ සුරක්ෂිත හෙට දවස වෙනුවෙන් සටන් වැදීමේ කාලය එළඹිලා….

බැංකු සේවකයාගේ සුරක්ෂිත හෙට දවස වෙනුවෙන් සටන් වැදීමේ කාලය එළඹිලා…. අනුරාධ නිරාජ් – ලංකා බැංකු සේවක සංගමය  ...