ශාස්ත්‍රීය

ශාස්ත්‍රීය

2014 අයවැයේ බදුකරණ ප‍්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් රැඩිකල් වෙනසක් සිදුවිය යුතුය – ලංකා කම්කරු සම්මේලනය

  බදු ආදායම – 2007 පැවති රු. බිලියන 12.1 සිට 2011 දී රු. බිලියන 6.3 දක්වා පහත වැටිණ   2014 අයවැය සූදානම් කිරීමේ පූර්ව...

සංවර්ධනය සඳහා නය ගැනීම: ශ්‍රී ලංකාවේ නය අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍යය කෙරෙහි ඇතිකරන බලපෑම්

සංවර්ධනය සඳහා නය ගැනීම   ජාතික අය වැය ව්‍යවස්ථාදායකය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට තව ඇත්තේ සතියකුත් දින කිහිපයක් පමණි....