ශාස්ත්‍රීය

ශාස්ත්‍රීය

අය වැය

අය වැය යනු ජාතික සැලසුම්, ප්‍රමුඛතා සහ ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයවනු ලබන පාලන ක්‍රියාවලියකි. මෙයින් බහුතරය අය – වැය...

ඇස්‌බැස්‌ටස්‌ තහනම සාධාරණයි ද?

නිවාසවල වහලය සෙවිලි කරන්නට ඇස්‌බැස්‌ටස්‌ යොදා ගන්නවා වගේම බහුලව සිවිලින් සඳහාත් අස්‌බැස්‌ටස්‌ ෂීට්‌ යොදා...

කළුපහන එනසාල් වගා කරුවන්ගේ දුක

නකල්ස් වනරක්ෂිතය ලෝක උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්වීමත් සමගම එම රක්ෂිතයට මායිමිව පිහිටි ලග්ගල කළුපහන පෙදෙසේ පුරා...

මිනිත්තුවට 15ක් පාඩුයි!

රත්නපුරයේ ‘බොඩිලයින්’ ඇඟලූම් ආයතනයේ ගේට්ටුවේ පාඨයක් ප‍්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. එහි අදහස තමයි, ‘ඔබ විනාඩියක්වත්...

ගොවියන් නැතිවම බැරිද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි ආර්ථික දැක්ම සහ එහිදී සිදුවිය යුතු ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ වන සංවාදයේදී තිරසාර...