සංක්‍රමණික

ෂෙනගන් වීසා අයදුම් කිරීමේදී ලාංකිකයන්ට යූරෝ 80 ක් ගෙවීමට සිදුවේ

යුරෝපයේ රටවල් 26 කින් සමන්විත ‘ෂෙනගන් කලාපයේ’ රටවල් සඳහා වීසා සඳහා අයඳුම් කිරීමේදී ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට...