සංක්‍රමණික

ඕමානයේ ජල පරිභෝජනයට බදු

ජලය පරිභෝජනය කරන ප්‍රමාණය අනුව බදු අය කිරීමට ඕමාන ජල අධිකාරිය තීරණය කර ඇති බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර...