රටින් රටට

ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය ගැන කොරියාවේ ලාංකිකයින්ට වැදගත් පණිවිඩයක්!

කොරියාවේ සේවය කරන ලාංකිකයින්ට එරට ලක් තානාපති කාර්යාලයෙන් ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය සම්බන්ධයෙන් වැදගත් නිවේදනයක්...

ජපානයේ රැකියාවක් සමඟ ස්ථීර පදිංචියට විදේශිකයින්ට අවස්ථාව සැලසෙයි

ජපානයේ වෘත්තිය රැකියා සදහා යොමුවන ඉහළ මට්ටමේ කුසලතා සහිත විදේශික ශ්‍රමිකයින් සදහා ස්ථිර පදිංචිය සදහා අවස්ථාව...

රැකියා අපේක්ෂකයින්ගේ සිහින සැබෑ කරමින් කොරියානු භාෂා විභාගයේ ප්‍රතිඵල පිටවෙයි

ඇඟයුම් මත ලකුණු ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය යටතේ පවත්වනු ලැබූ 3 වන කොරියානු භාෂා පරීක්ෂණයේ නිෂ්පාදන අශංයට අදාල ප්‍රතිඵල...

කොරියානු භාෂා විභාගයේ අවසන් ප්‍රතිඵල නිකුත්වීම ගැන සුබ ආරංචියක්

ඇඟයුම් මත ලකුණු ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය මත පවත්වන ලද 3 වන කොරියානු භාෂා විභාගයේ නිෂ්පාදන අංශයට අදාල විභාග ප්‍රතිඵල...

කොරියානු රැකියා අපේක්ෂකයින්ගේ දැනුමට වැදගත් යමක් – අනිවාර්යෙන් කියවන්න!

කොරියානු භාෂා ප්‍රවීනතා පරීක්ෂණය සමත් ඔබට වැදගත්වන, Eps ගිනුමක් සාදාගන්නා ආකාරය පියවරින් පියවර පහතින් දක්වා ඇත....