දකුණු කොරියාව

jbkorea

ජූලි 01 සිට වෙනස් වෙන කොන්සියුලර් ගාස්තු ගැන ලක් තානාපති කාර්යාලයෙන් නිවේදනයක්

2019 ජූලි මස 01 වෙනි දින සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ශ්‍රී ලංකා ආගමන විගමන පනත යටතේ කොරියානු ලක් තානාපති කාර්යාලය විසින්...

කොරියානු රැකියා සිහිනයට මාවත විවර වෙයි – රැකියා අපේක්ෂකයින්ට සුබ ආරංචියක්

කොරියානු රැකියා බලාපොරොත්තුවන තරුණ තරුණියන් සඳහා 2019 වර්ෂයට අදාළව, ඇගයුම් මත ලකුණු දීමේ ක‍්‍රමවේදය යටතේ...