දකුණු කොරියාව

jbkorea

කොරියාවේ සේවය නිමකර මෙරටට පැමිණි ලාංකික ඔබට හිමිවෙන විශේෂ අවස්ථාවක්!

කොරියාවේ සේවය නිමකර මෙරටට පැමිනි ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට හිමිවෙන විශේෂ අවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා විදේශ...

කොරියාවේ නිෂ්පාදන හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවකරන ඔබට විශේෂ අවස්ථාවක්!

දකුණු කොරියාවේ නිෂ්පාදන හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සේවය කරන ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට හිමිවෙන සුවිශේෂී අවස්ථාවක්...

කොරියා ලක් තානාපති කාර්යාලයෙන් නොමිලේ ලැබෙන අවස්ථාවක් – මඟහැරගන්න එපා

කොරියා ලක් තානාපති කාර්යාලයෙන් කොරියාවේ සේවය කරන ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට වැදගත්වෙන නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබේ. එම...

2020 කොරියානු රැකියා අපේක්ෂකයින්ට කාර්යාශංයෙන් නොමිලේ ලැබෙන අවස්ථාවක්!

2020 වර්ෂයට කොරියාවේ රැකියා අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙන ලාංකිකයින් හට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාශංයෙන් වැදගත්...

ජූලි 01 සිට වෙනස් වෙන කොන්සියුලර් ගාස්තු ගැන ලක් තානාපති කාර්යාලයෙන් නිවේදනයක්

2019 ජූලි මස 01 වෙනි දින සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ශ්‍රී ලංකා ආගමන විගමන පනත යටතේ කොරියානු ලක් තානාපති කාර්යාලය විසින්...

කොරියානු රැකියා සිහිනයට මාවත විවර වෙයි – රැකියා අපේක්ෂකයින්ට සුබ ආරංචියක්

කොරියානු රැකියා බලාපොරොත්තුවන තරුණ තරුණියන් සඳහා 2019 වර්ෂයට අදාළව, ඇගයුම් මත ලකුණු දීමේ ක‍්‍රමවේදය යටතේ...