දකුණු කොරියාව

jbkorea

ලාංකිකයින් වැඩිපුර වෙසෙන කොරියාවේ Daegu කොරෝනා අවදානම් කලාපයක් වෙයි

කුණු කොරියාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් බහුලව වාසය කරන තේගු නගරය (Daegu City) සහ තවත් නගරයක් කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධ අවදානම් කලාප...

කොරියාවේ සේවය නිමකර මෙරටට පැමිණි ලාංකික ඔබට හිමිවෙන විශේෂ අවස්ථාවක්!

කොරියාවේ සේවය නිමකර මෙරටට පැමිනි ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට හිමිවෙන විශේෂ අවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා විදේශ...

කොරියාවේ නිෂ්පාදන හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවකරන ඔබට විශේෂ අවස්ථාවක්!

දකුණු කොරියාවේ නිෂ්පාදන හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සේවය කරන ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට හිමිවෙන සුවිශේෂී අවස්ථාවක්...

කොරියා ලක් තානාපති කාර්යාලයෙන් නොමිලේ ලැබෙන අවස්ථාවක් – මඟහැරගන්න එපා

කොරියා ලක් තානාපති කාර්යාලයෙන් කොරියාවේ සේවය කරන ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට වැදගත්වෙන නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබේ. එම...