සංක්‍රමණික

ජීවිතයේ ලබපු නරකම අත්දැකීමකින් බිදක් ( අතරමං වූ සංක්‍රමණිකයෙකුගේ කතාව)

මම හෙට ශ්‍රී ලංකාවට යනවා නමුත් කරුණාකර කියවන්න. පළමු වරට ලංකාවෙන් හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවක් සදහා රැකියාවක්...