සංක්‍රමණික

2020 කොරියානු රැකියා අපේක්ෂකයින්ට කාර්යාශංයෙන් නොමිලේ ලැබෙන අවස්ථාවක්!

2020 වර්ෂයට කොරියාවේ රැකියා අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙන ලාංකිකයින් හට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාශංයෙන් වැදගත්...