සංක්‍රමණික

ඕමානයේ ජල පරිභෝජනයට බදු

ජලය පරිභෝජනය කරන ප්‍රමාණය අනුව බදු අය කිරීමට ඕමාන ජල අධිකාරිය තීරණය කර ඇති බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර...

පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් මියගිය අයට අබුඩාබියේ ලාංකිකයින් සෙත් පතයි

සාමය ‍යනු යුද්ධයෙන් තොර වී සහජීවනය පවතින එනම්, එදිරිවාදකම් රහිතවූ අවස්ථාවකි. ප්‍රචණ්ඩ ජාත්‍යන්තර කලහයක විරාමය...