සංක්‍රමණික

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින් ගෙන්වා ගැනීමේදී ලියාපදිංචියට ප්‍රමුඛ තැනක්

කොරෝනා අර්බුදයට ලක්වූ විදෙස් ශ්‍රමිකයන්ගෙන් මෙරටට ගෙන්වීමට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන්නේ, ලියාපදිංචි වී රට රැකියා...

විදෙස්ගතව සේවය කරන ශ්‍රමිකයින්ට කඩිනමින් සහන සැලසෙන වැඩපිළිවෙළක්

මේ වන විට විදෙස්ගතව විවිධ රැකියාවල නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයන් සහ ඔවුන්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් අංග සම්පූර්ණ දත්ත ගබඩාවක්...

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ගන්න කඩිනම්න් පියවර

ශ්‍රී විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වර්තමානයේ වැටී ඇති ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ගැනීමට කඩිනම් පියවර රැසක් ගැනීමට...