සංක්‍රමණික

ගුවන්තොට අගෝස්තු 1 සිට සංචාරකයින්ට විවෘතයි – පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ 3ක්

අගොස්තු 1 වන දා සිට සංචාරකයින් සඳහා මෙරට ගුවන්තොටුපළ විවෘත කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. ඒසේ රට විවෘත කිරීමේදී විදෙස්...

2019 රට ගොඩ දැම්මේ “රට විරුවෝ“

ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ මුදල් උපයා දෙන ප්‍රධානතම මාර්ගය  “රට විරුවන් ලෙසින් ” විරුදාවලි ලත්  විදේශ සේවා...