සංක්‍රමණික

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ගන්න කඩිනම්න් පියවර

ශ්‍රී විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වර්තමානයේ වැටී ඇති ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ගැනීමට කඩිනම් පියවර රැසක් ගැනීමට...

කොරියාවේ සිටින, රැකියා අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙන සැමට කාර්යාංශයෙන් දැනුවත්කිරිමක්

දැනට දකුණු කොරියාවේ සේවය කරන හෝ ඉදිරි කාලයේ දකුණු කොරියාවේ සේවය සඳහා විදේශගතවීමට අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙන ලාංකික...