සංක්‍රමණික

ලෙබනන් රජයට එරෙහිව ජනතාව පාරට

ලෙබනන් රජයට එරෙහිව එරට ජනතාව විරෝධතාවක නිරතවූ බව විදෙස් වාර්තා පවසයි. විරෝධතාකරුවන් එරට අමාත්‍යවරුන්ට එරෙහිව...