සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

ත්‍රස්තවාදයේ නවයුගය, ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත හා ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත

ශ්‍රී ලංකාව නවීන ත්‍රස්තවාදයේ යුගයට පිවිස ඇති බව අප්‍රේල් 21දා පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් ඔප්පු විය. එය...