සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

හේලීස් සමාගමේ දුම්මලසූරිය සේවකයින් වැටුප් කප්පාදුවට එරෙහිව වර්ජනයේ

දුම්මලසූරිය, වතුගහමුල්ලේ පිහිටි, හේලීස් සමූහයට අයත් චේස් පී හේලීස් කොහු කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවකයින් මාසයකට වැඩි...