දෙස්

දෙස්

තැපැල් වර්ජනය ඇරඹෙයි!

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ සේවකයින් සංකේත වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ. ඊයේ (16)...

තැපැල් වර්ජනයක් අත ළඟ

ජූලි මස 16 වෙනි දින සවස 4ට තැපැල් වැඩ වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ලංකා තැපැල් සේවා සංගමය පවසයි. 6/2006 වැටුප් චක‍්‍ර...