දෙස්

දෙස්

ජනාධිපතිවරණයේදී සමාජ මාධ්‍ය පරීශීලකයන්ද සිය කැපවීම පෙන්විය යුතුයි

මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු – නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් වෙනුවෙන් සමාජ මාධ්‍ය පරීශීලකයන්ද සිය කැපවීම පෙන්විය...

ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ හිංසනය අවසන් කිරීමේ ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ  නිර්දේශය

2019 ජුනි 21දා ජිනීවාහිදී, ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ 108වන සැසියේදී සම්මත කරගන්නා ලද, වැඩ ලෝකයේ ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ...

ග්‍රාම නිලධාරින්ට දීමනාවක්

දිවයිනේ ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාල ආවරණය වන පරිදි හඳුන්වා දීමට නියමිත විද්යුත් ග්‍රාම නිලධාරි දත්ත පද්ධතිය යටතේ...