දෙස්

දෙස්

ත්‍රස්තවාදයේ නවයුගය, ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත හා ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත

ශ්‍රී ලංකාව නවීන ත්‍රස්තවාදයේ යුගයට පිවිස ඇති බව අප්‍රේල් 21දා පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් ඔප්පු විය. එය...

වෘත්තීය සමිති විසින් සමස්ත වැඩකරන ශ්‍රමිකයින් වෙත ගෙනෙන පණිවිඩයකි! [Video]

පසුගිය කාලයේ මෙරට තුළ ඇතිවූ නොසන්සුම්කාරී වාතාවරණය හමුවේ වෘත්තීය සමිති නායකයින්/නියෝජිතයින් ලෙස සමස්ත වැඩකරන...