දෙස්

දෙස්

සංවර්ධන නිලධාරී පත්වීම් කොට උඩ – දුන්නු පත්වීම් අවලංගු කරමින් යන බවට මතයක්

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සංවර්ධන නිලධාරී තනතුරේ පුහුණු අවස්ථාව සඳහා බඳවා ගනිමින් 4100 ක අභ්‍යාසලාභීන් සදහා...

රැකියා විරහිත උපාධිධාරී ඔබට රාජ්‍ය සේවයේ රැකියා අවස්ථා – අදම අයඳුම්කරන්න!

රාජ්‍ය සේවයේ රැකියා අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙන උපාධිධාරීන්ට වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ  පහත සඳහන් රැකියා පුරප්පාඩු...

දකුණු පළාත් සභාවේ සංවර්ධන නිලධාරී තනතුර සදහා උපාධිධාරීන් බදවා ගැනේ

දකුණු පළාත් සභාව දකුණු පළාත් කාර්මික සංවර්ධන අධිකාරිය තනතුරු පුරප්පාඩු සංවර්ධන නිලධාරී (01) අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:...

රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී ඇතුළු තවත් පුරප්පාඩු කිහිපයක්-මෙන්න අයඳුම්කරන්න

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට අයත් පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ පහත සඳහන් තනතුරු වල පවතින පුරප්පාඩු සඳහා සුදුසුකම්...

හෙට සිට දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ යයි

2018 අයවැය යෝජනාවක් අනුව වැඩි කරන ලද දුම්රිය ගාස්තු හෙට (01දා) සිට ක්‍රියාත්මක වෙයි. කෙසේ වෙතත් අවම ගාස්තුවේ වෙනසක්...

රාජ්‍ය සේවයේ රැකියා අවස්ථා සදහා උපාධිධාරීන්ගෙන් අයඳුම්පත් කැඳවයි

රාජ්‍ය සේවයේ රැකියා අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙන රැකියා විරහිත උපාධිධාරී ඔබට රැකියා අවස්ථා කිහිපයක් සඳහා අයඳුම් කිරීමේ...

සංවර්ධන නිලධාරී ඇතුළු තවත් රැකියා අවස්ථා සඳහා උපාධිධාරීන්ගෙන් අයඳුම්පත් කැඳවයි

රාජ්‍ය සේවයේ රැකියාවක් අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙන උපාධිධාරී ඔබට සුදුසු රැකියා අවස්ථාවන් සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවා තිබේ. ඒ...

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ගැන වෙබ් මාධ්‍යෙව්දීන්ට වැඩමුළුවක්

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත පිළිබඳ වෙබ් මාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය වැඩමුළුවවක් 2018 සැප්තැම්බර්...

රාජ්‍ය අංශයේ සේවයේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් 2886කට හිමිවෙන වටිනා දේ මෙන්න!

සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන සහ රෝග නිවාරණ අංශවල සේවයේ නියුතු ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් 2886 දෙනකුට යතුරුපැදි ලබාදීමට සෞඛ්‍ය ඇමැති...

සුදුස්සාට රැකියා ලබාදෙමින් ශ්‍රී ලංකා රේගුවට නවක නිලධාරීන් රැසක්

දේශපාලන හිතවත්කම් මත රැකියා ලබා දීම වෙනුවට දක්ෂතාව මත සුදුස්සාට රැකියා ලබා දෙමින් රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට...

පරිපාලන සේවා තරඟ විභාගයට නව මුහුණුවරක් – විභාගය ලියනවා නම් මේ ගැන දැනගන්න!

රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාව, අංක 2088/58 හා 2018.09.14 වන දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් සංශෝධනය කර ඇත. ඒ අනුව...