දෙස්

දෙස්

මාසික වැටුප ඉල්ලන්නේ රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් විෂමතා අරගලය පිටපන්නවන්නද ?

සියලූ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ මැයි මස වැටුප පරිත්‍යාග කිරීමේ ආයාචනයක් යොමු කිරීම මගින්, කෝවිඩ් 19 වසංගත තත්වය හමුවේ නතර...

රට වසංගත තත්ත්වයකට මුහුණ දී ඇති මොහොතේ සෞඛ්‍ය බලධාරින් අත්තනෝමතික තීරණ ගන්නේ ඇයි ?

ඉතා නිවැරදි ලෙස වාර්තා නිකුත් කිරීමට ප්‍රමාණවත් පහසුකම් සහිත වෛද්‍ය රසායනාගාර සේවාවක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාශය තුල...

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන සඳහා කෝවිඩ් පැතිරීම වළක්වා ගැනීමට මාර්ගෝපදේශයක්

කොවිඩ් -19 රෝගය පැතිරයාමට අවදානමක් ඇති මෙම අවස්ථාවේ එසේ පැතිරීම වැලැක්වීම සඳහා විවිධ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන...