සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ ඒ පනතත්, මේ පනතත් දෙකම එපා – නීතිඥ ඊ තම්බයියා

(වැඩබිම හා වේලයිතලම් වෙබ් අඩවි විසින් සංවිධානය කරන ලද, ජූනි 13 වන දින පැවති මාසික සංවාදශීලි සම්මන්ත්‍රණයේදී  ජනතා...

DO ඇතුළු තනතුරු 06ක් සඳහා සුදුසුකම් ඇති ලාංකිකයින්ගෙන් අයඳුම්පත් කැඳවයි

තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම භෂා පරිවර්තක වැටුප් පරිමාණය – රු.42,600 – 10 x 755 – 18 x...