සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

සයිබර් ආරක්ෂාව කොහෙට යයිද?

ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂණ උපායමාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීම, සයිබර් ආරක්ෂණ නියෝජිතායතනයක් පිහිටුවීම සහ ශ්‍රී...

DO ඇතුළු තවත් තනතුරු රැසක් සඳහා සුදුසුකම්ලත් පුරවැසියන්ගෙන් අයඳුම්පත් කැඳවයි

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ සැලසුම් නිලධාරී, නැවත පදිංචිකිරීමේ නිලධාරී, පරිසර නිලධාරී, සන්නිවේදන...