සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

මාතලේ නුවර රාජ්‍ය වතු වර්ජනයේ

07 මාර්තු 2014 – wedabima.lk   රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාවට අයත් රත්තොට මිඩ්ලන්ඩ් වත්තේ කේෂ්ත්‍ර නිලධාරියෙකුට පහර දීමට විරෝදය...