සමිති අධ්‍යාපනය

කොළඹ පාරිබෝගික මිල දර්ශකය (2008-2013) - උප ඛාණ්ඩ යටතේ උධ්ධමනය (ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව) සේවක භාරකාර අරමුදල - 2011 වාර්ෂික වාර්තාව 2011 ජුනි දක්වා සේවක භාරකාර අරමුදලේ ප‍්‍රගති වාර්තාව සේවක භාරකාර අරමුදල පිලිබඳ අත්පොත ගෘහස්ථ ආදායම් වියදම් සමීක්ෂණය 2012-2013 (ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව) ශ‍්‍රී ලංකාවේ ශ‍්‍රමබල සමීක්ෂණ දත්ත පත‍්‍රිකාව (4 වන කාර්තුව 2012 - ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව) කර්මාන්ත පිලිබඳ වාර්ෂික සමීක්ෂණය 2001 (ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව) ශ‍්‍රී ලංකාවේ ශ‍්‍රමබල සමීක්ෂණය (4 වන කාර්තුව 2012 - ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව) ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්යානය 2013 (ශ‍්‍රී ලංකා මහා බැංකුව) ශ‍්‍රී ලංකා සමාජ ආර්ථික දත්ත 2012 (ශ‍්‍රී ලංකා මහා බැංකුව)
See all posts