රට විරුවෝ ගැන මේ කියන කතාව ඇත්තක්ද ? (Video)

අපි රටවිරුවෝ නෙවයි මැදෙපරදිග දුක්විඳින සිරුකරුවෝ යන මැයෙන් මාධ්‍යෙව්දී චමුදිත සමරවික්‍රම සමග Chamuditha News Brief හි කුවේට් හී සේවය කළ කාන්තාවක් කළ සමග කළ සාකච්ඡාවකි.