රැකියා විරහිතව සිටින සියළුම උපාධිධාරීන්ට සුබ ආරංචියක්

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට ජනපතිගෙන් සුබ ආරංචියක් ලැබී තිබේ. මහ මැතිවරණය අවසන් වු වහාම උපාධිධාරින්ට පත්වීම් ලැබෙන ලකුණු…

වීඩියෝ පටය උපුටා ගැනීම -අද දෙරණ

Author’s Posts