අභ්‍යාසලාභී පත්වීම් අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙන ඔබට සුබ ආරංචියක් -මෙන්න නවතම නිවේදනය

 අභ්‍යාසලාභී පත්වීම් අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙන ඔබට සුබ ආරංචියක් -මෙන්න නවතම නිවේදනය
රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ංයාශය විසින් දෙසැම්බර් 11 වෙනි දින නිකුත්කළ උපාධිධාරී රැකියා ලාභීන්ගේ නවතම නාමලේඛනය පහතින් දැක්වෙයි. ඔබත් ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කයට අදාලව සුදුසුකම් සැපිරූ අයෙක් නම් නාමලේඛනය පරීක්ෂාකර බලන්න.
 
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන - 2020
 
2020.08.16 දිනැතිව පළ කරන ලද පොරොත්තු ලේඛනය/ 2020.09.02 දිනෙන් පසු ලද අභියාචනා සලකා බැලීම - 2
 
ලේඛනය II / பட்டியல் II / List II
1. Colombo / කොළඹ / கொழும்பு
2. Gampaha / ගම්පහ / கம்பஹா
3. Kalutara / කළුතර / களுத்துறை
4. Kandy / මහනුවර / கண்டி
5. Matale / මාතලේ / மாத்தளை
6. Nuwera-Eliya / නුවරඑළිය / நுவரெலியா
7. Galle / ගාල්ල / காலி
8. Matara / මාතර / மாத்தறை
9. Hambanthota / හම්බන්තොට / ஹம்பாந்தோட்டை
10. Jaffna / යාපනය / யாழ்ப்பாண
11. Vauniya / වව්නියාව / வவுனியா
12. Mulathivu / මුලතිව් / முல்லைத்தீவு
13. Kilinochchi / කිළිනොච්චි / கிளிநொச்சி
14. Batticaloa / මඩකලපුව / மட்டக்களப்பு
15. Ampara / අම්පාර / அம்பாறை
16. Trincomalee / ත්රිකුණාමලය / திருகோணமலை
17. Kurunegala / කුරුණෑගල / குருணாகலை
18. Puttalam / පුත්තලම / புத்தளம்
19. Anuradhapura / අනුරාධපුර / அநுராதபுர
20. Polonnaruwa / පොළොන්නරුව / பொலன்னறுவை
21. Badulla / බදුල්ල / பதுளை
22. Monaragala / මොණරාගල / மொனராகலை
23. Rathnapura / රත්නපුර / இரத்தினபுரி
24. Kegalle / කෑගල්ල / கேகாலை

 https://drive.google.com/.../1yTbM-GD.../view...