සංචාරකයින් ගෙන්වා ගැනීම සදහා, වසංගත පාලනය සදහා රටේ පවතින නිතී විහිලුවකට ලක් කරලා