එන්නත් ටික ලබා ගන්න බැරි තරමේ මහ විශාල දුප්පත් කමක්, ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට තියෙන්න විදිහක් නෑ (VIDEO)