එන්නත් ටික ලබා ගන්න බැරි තරමේ මහ විශාල දුප්පත් කමක්, ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට තියෙන්න විදිහක් නෑ (VIDEO)

 

එන්නත් ටික ලබා ගන්න බැරි තරමේ මහ විශාල දුප්පත් කමක්, ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට තියෙන්න විදිහක් නෑ