පී. සී. ආර්. කරනවා කියන්නේ කැවුම් බදිනවා වගේ එකක් නෙවෙයි (VIDEO)