සෞඛ්‍ය සේවාවට අමාත්‍යවරුන් සිව් දෙනෙකු යෙදවීමේ අපේක්ෂාව ෆේල් (VIDEO)