"ලූ"

"ලූ"

01        සමිති විසින් අරගල කර ගත්තා                        ලූ

            පොලිය නැතුව රුපියල් දහ දාහක්                    ලූ

            රජයේ සේවයට තිබු ලොකු සැනසිල්ලක්          ලූ

            මෙදා පාර ඒකට කන කොක් හඩ                    ලූ

                       

02        දුරුතු මහේ අපෙ අවුරුදු එනවා                         ලූ

            අවුරුදු අත්තිකාරම් ගැන සංකා                         ලූ

            දැන් දැන් බැංකු මගිනුත් ණය දෙනවා                ලූ

            ඒකට පොළියකුත් අය කරනව                         ලූ

                       

03        අනාගතය ගැන සිතු රජ සේවය                        ලූ

            පොහොට්ටුවට ඒ ඡන්දය දුන්නා                      ලූ

            දැන් දැන් සිහින බොදවෙන බව පේනව             ලූ

            දැන් උන් කරන්නේ ලොකු මර්දනයක්              ලූ

                       

04        හය ලක්ෂයක් තිබූ රජ සේවයක්                       ලූ

            දැන් එය ලක්ෂ දාහතකුත් පැනලා                     ලූ

            වැඩි පිරිසක් ඉන්නේ පිංපඩි කාරයො                 ලූ

            පනස් දහක් නව රජයෙන් ගත්තා                      ලූ

                      

05        උපාධියක් ගත්තට රස්සා නෑ                            ලූ

            ඡන්දය බලාගෙන රැකියා දෙනවා                     ලූ

            කරන්නට දෙයක් ඔවුනට නැතුවා                     ලූ

            අපේ සේවයේ වැඩපල පවරනවා                      ලූ

                       

06        MN4 - MN2 දෙමේ සෙ                                ලූ

            වැඩි පඩියක් ගන්නේ වැඩ අඩු පිරිසක්               ලූ

            මෝටර් සයිකලූත් උන් හට දෙනවා                  ලූ

            අපේ සේවෙට නුදුන්නොත් වැඩ වරනව             ලූ

                       

07        මෝටර් රථ දෙපා යනු ¥ෂිතයක්                       ලූ

            කාංඩයක් එහි සේවය කරනවා                         ලූ

            ලක්ෂ ගණන් මුදලින් උපයනවා                       ලූ

            නිලධාරිනුත් ඔවුනට හරි හිතවත්                      ලූ

                       

08        ජනපති ලගදී ඒ පැත්තේ ගියා                          ලූ

            දූෂණ පිළිබඳව ඔහු දැන ගත්තා                        ලූ

            සැනෙකින් ඔවුන් නෙරපන්නට කිව්වා              ලූ

            මේ වන තුරුත් එය ඉටුවී නැත්තේ                   ලූ

                       

09        කොවිඩ් දහනවයෙ ලොක්කා සිල්වා                ලූ

            දිස්ත‍්‍රික් විසිපහට නිළයන් දැම්මා                     ලූ

            රජ සේවයට මෙය අභියෝගයක්                     ලූ

            එන පොට නොහොද බව ඉන් වැටහෙනවා       ලූ

 

10        නැගෙනහිර ජැටිය අපෙ සම්පතක්                   ලූ

            ජනපති කියන්නේ ආයෝජනයක්                   ලූ

            අගමැති කියන්නේ එය දෙන්නේ නැති            ලූ

            කවුරු බොරු කියනවද අපි දන්නේ නෑ           ලූ

                      

11.       රත්තරනුත් කියන්නේ එය දෙනවා                 ලූ

            දෙන එක අපෙ රටට ලොකු වාසියක්             ලූ

            අදානි ගැන ඉදිරිපත් කල විග‍්‍රහයක්                ලූ

            කොමිස් මුදල් අතයට බව පේනව                  ලූ

                       

12.       බලයට ආවේ විකුණන් නෑ කියලා                 ලූ

            ආපු ගමන් සම්පත් විකුණනවා                      ලූ

            නැගෙනහිර ජැටිය ලොකු සම්පතක්               ලූ

            ඒක විකුණන්න ඉඩ දෙන්නේ නෑ                  ලූ

                       

13        වරායෙ සමිති ඉන්නේ විසි තුනක්                  ලූ

            වරාය රැකගන්න උන් එක හඩක්                   ලූ

            අනෙකුත් සමිති එන්නේ ඒ සහයට                ලූ

            වරාය රැකගැන්ම අපෙ යුතුකමක්                  ලූ

සමස්ත ලංකා රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සංගමය