"ගංගාවේ සැඟවුණු ප්‍රේමය"

"ගංගාවේ සැඟවුණු ප්‍රේමය"

ගං දෑල හරි හැඩට පේනවා ඇස් ලගම
ඒ වුණත් හිත මගේ හඩනවා හැමදාම
නුඹ ගිහින් ගොඩ දවස් වෙන් වෙලා සීරුවට
ගලා යන දිය කඳත් සාක්කියි අපෙ පෙමට

ගංදියේ සිලි සිලිය එදාමෙන් සුවබරය
දැනේ මට පෙරසේම හාද්දක නුඹේ මිහිර
වෙළුනු නුඹෙ දෑත් වල රැදුනු ඒ මුදු සුවය
සිහි නැගේ සැමවිටම අපි මැවූ පෙම් සිහින

තුරු වදුලූ සෙවන යට සිසිලසයි පෙර ලෙසම
මගේ ගත කිලිපොලයි සිහි නැගී අපෙ මතක
ගල් තලා පණ පොවා රැකපුහැටි අප දෙදෙන
සිහි වෙලා කදුළු යයි තෙමාගෙන මගෙ උවන

ගලන ගඟ පෙර ලෙසම ගලා යයි හරි හැඩට
ගං දියේ නැගෙන රැළි කරයි සරදම් මෙමට
සෙනෙහසින් තුරුළු කොට මා පිදූ පෙම නුඹට
රහසක්ව සැගවිලා නොදැනෙන්න අන් අයට

රුචිනි තරංගා සත්තියාගු, ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව