තුර් කි-සිරියා භූ කම්පනයෙන් මරණ 22,000 ඉක්මවයි

තුර් කි-සිරියා භූ කම්පනයෙන් මරණ 22,000 ඉක්මවයි

පසුගියදා තුර්කියේ සහ සිරියාවේ දේශසීමාවේ  ඇති වූ භූමිකම්පාවලින්බ මේ වනවිට මියගිය සංඛ්‍යාව 22,000 ඉක්මාව ඇතැයි විදේස් පුවත් අනාවරණය කරයි.

මේ වනවිට තුර්කි වැසියන් 18,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක්ද, සිරියානු වැසියන් 4000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්ද මියගොස් ඇති බවයි.