කුවේටයේ සේවය ගිය ලාංකික තරුණියක් අවාසනාවන්ත ලෙස මියයයි  

කුවේටයේ සේවය ගිය ලාංකික තරුණියක් අවාසනාවන්ත ලෙස මියයයි  
කුවේටයේ සේවයට ගිය ලාංකික තරුණියක් එරටදී අවාසනාවන්ත ලෙස මිය ගිය පුවතක් වාර්තා වේ.
 

මෙලෙස මරණයට පත්ව ඇත්තේ කුවේටයේ පරවානියා ප්‍රදේශයේ අල් අර්බිඩ් සංකීර්ණයේ සේවය කරමින් සිටි බී.ඩී.චාන්දනී ප්‍රීති කුමාරි යන අයයි.

196716090 308616167524433 7332488689983181396 n

197261229 1048660892330166 6071868911424328286 n