ඕමානයේ තවත් ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙකු කොරෝනා බිලි ගනී

ඕමානයේ තවත් ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙකු කොරෝනා බිලි ගනී