විදේශ රැකියාවක් සොයන ඔබට මෙන්න කදිම අවස්ථාව -මඟහැර ගන්න එපා

විදේශ රැකියාවක් සොයන ඔබට මෙන්න කදිම අවස්ථාව -මඟහැර  ගන්න එපා

විදේශ රැකියාවක් සොයන ඔබට මෙන්න කදිම අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් ලබා දී තිබේ.

කාර්යාංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන බලපත්‍රලාභී විදේශ රැකියා නියෝජිතායතනවලට ලැබී ඇති හෝටල්/අවන්හල්/භෝජනාගාර රැකියා සඳහා "විදේශ රැකියා පොළ" සම්බන්ධයෙන් දැනිවත් කිරීමේ සූම් සාකච්ඡාව 2021.10.16 වෙනි දින පෙ.ව. 10.00 සිට පැවැත්වෙයි.


මේ අවස්ථාව මඟහැර ගන්න එපා..සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින් දැක්වෙයි..

 

243582854 4718239598210541 4702894821793187794 n