විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට මහ බැංකුවෙන් විශේෂ සිහිපත් කිරීමක්!

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට මහ බැංකුවෙන් විශේෂ සිහිපත් කිරීමක්!

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්  එවන විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණ මත බදු පනවා ඇතැයි හෝ ඒවා බලහත්කාරයෙන් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලට හරවනු ඇතැයි පැතිර යන කටකතා අසත්‍ය බව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරයි.

විදේශ ප්‍රේෂණ මත කිසිඳු බද්දක් අය නොකරන අතර, විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික සේවා නියුක්තිකයන්  එවන විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණ, විදේශීය ව්‍යවහාර මුදල් වශයෙන් තම බැංකු ගිණුම්වල තබා ගැනීම හෝ ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බවට පරිවර්තනය කිරීම ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි සිදුකළ හැකි බව එම නිවේදනයේ දැක්වේ.

තවද විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික සේවා නියුක්තිකයන්ට දැනට ලබා දී ඇති විවිධ දිරිදීමනා අඛණ්ඩව තවදුරටත් ඒ ආකාරයෙන්ම කිසිදු හෝ වෙනසක් නොමැතිව භුක්ති විඳිය හැකි බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.