කාර්මික ආරවුල් විසඳීම සඳහා වැදගත් වෙන සාමූහික ගිවිසුම

කාර්මික ආරවුල් විසඳීම සඳහා වැදගත් වෙන සාමූහික ගිවිසුම

කාර්මික සබඳතා අන්‍යොන්‍ය ආකාරයෙන් ආරක්ෂාකර ගැණීම සඳහා සේවක සේවායෝජක දෙපාර්ශවයටම බලපාන්නාවූ සේවා කොන්දේසින් හරහා ඔවුන්ගේ සේවාස්ථානයේ සුරක්ෂිතතාවයට වැදගත්වන්නාවූ නෛතික ලේඛනයක් ලෙස සමූහික ගිවිසුම හැඳින්වේ.මෙවර වැඩබිම නීති පිටුවෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කෙටි දැනුවත් කිරීමක් ඔබ වෙත ගෙනෙනු ලබයි.

  1. ගැටළුව: සාමූහික ගිවිසුමක් යනු කුමක්ද?

සාමූහික ගිවිසුමක් යනු කාර්මික ආරවුල් විසඳීම සඳහා යොදාගත හැකි වැදගත් ප්‍රතිකර්මයකි.සාමුහික ගිවිසුම ඇතිකර ගන්නේ සේවක වෘත්තීය සමිතියක් සහ සේවායෝජකයා අතරය. සාමූහික ගිවිසුමකට අදාල නීතිමය රාමුව කාර්මික ආරවුල් පණතේ 5 වගන්තිය මගින් අර්ථ දක්වා ඇත.

ඒ අනුව සාමූහික ගිවිසුමක් යන්නෙන් අදහස් වන්නේ 5 (1) (අ) යම් සේවායෝජකයෙකු හෝ සේවායෝජකයින් හා

(2) යම් කම්කරුවෙකු හෝ වෘත්තීය සමිති අතර වූද,

(ආ) යම් කම්කරුවන්ගේ සේවය පිළිබඳ නියම හා කොන්දේසිවලට හෝ යම් සේවා යෝජකයෙකු හෝ සේවායෝජකයන්ගේ හෝ කම්කරුවන්ගේ හෝ යම් වෘත්තීය සමිතිය හෝ වෘත්තීය සමිතිවල වරප්‍රසාද වලට අයිතිවාසිකම්වලට හෝ යුතුකම්වලට හෝ යම් කාර්මික අරවුලක් නිරාකරණය කිරීමේ ආකාරයට අදාල වන්නා වූ ද ගිවිසුමකි.

  1. ගැටළුව: සාමූහික ගිවිසුමක් ඇතිකර ගත හැකි අවස්ථාවන් මොනවාද?

පිළිතුර :

සේවක වරප්‍රසාද ගැන

සේවක අයිතිවාසිකම් ගැන

කාර්මික ආරවුල් නිරවුල් කිරීමට අදාළව

  1. ගැටළුව: සාමුහික ගිවිසුම සැකසීම සිදුවන ආකාරය කෙසේද?

පිළිතුර :

සාමූහික ගිවිසුම සකස් කල යුතු ආකාරය කාර්මික ආරවුල් පණතේ 5(2) වගන්තියට අනුව සිදුවේ. මෙයට වෘත්තීය සමිති, සේවායෝජකයින්ද,කම්කරුවන් (සේවකයින්) ගිවිසුමට ඇතුළත් විය යුතුය.

තවද සංවිධානගත සේවකයින්ගේ කේවල් කිරීමේ බලය යොදාගෙන වඩා පහසු සේවා කොන්දේසි හා නියමයන් ලබා ගැනීමේ බලවත් උපක්‍රමයකි.තවද සාමූහික ගිවිසුමක් අත්සන් තැබූ පමණින් එය බලාත්මක නොවේ. එනම් එය කාර්මික ආරවුල් පණතේ 6 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව කම්කරු කොමසාරිස්වරයා වෙත යොමුකල යුතුයි. එය කම්කරු කොමසාරිස්වරයා විසින් පිළිගත යුතුද නැද්ද යන්න ඔහු තීරණය කරයි. එහිදී කොමසාරිස්වරයා විසින් අදාල ගිවිසුමේ කොන්දේසි එම දිස්ත්‍රික්කයේ එකී කර්මාන්තයේ හෝ ඊට සමාන කර්මාන්තයක යෙදෙන කම්කරුවන්ගේ සේවා කොන්දේසිවලට වඩා අඩු තත්ත්වයක පවතී නම් ගිවිසුම ප්‍රතික්ෂේප කල හැකිය.සතුටුදායක තත්ත්වයක පවතී නම් ඊට අදාල ගිවිසුම බලාත්මක කිරීම සඳහා ඊලඟ පියවර ලෙස කොමසාරිස්වරයා විසින් එය ගැසට් පත්‍රයේ පල කිරීමයි.සාමූහික ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක වීම ඉන්පසුව ඇරඹෙයි.

04.ගැටළුව:

සාමූහික ගිවිසුම කොතරම් කාලයක් බලාත්මකව පවතීද?

පිළිතුර:

කාර්මික ආරවුල් පණතේ 7 (1) වගන්තිය  අනුව සාමූහික ගිවිසුමේ ක්‍රියාත්මක වන දිනයක් නිශ්චිතව සඳහන් වේ නම් ගැසට් පත්‍රයේ පලකල පසු නිශ්චිත දින සිට එය ක්‍රියාත්මක වේ.

එසේම කාර්මික ආරවුල් පණතේ 7 (2) වගන්තිය පරිදි සාමුහික ගිවිසුම යම් කාල සීමාවකට පමණක් වලංගු වේ යැයි සඳහන් වෙතොත් එම කාල සීමාවට පමණක් ක්‍රියාත්මක වේ.නැතහොත් කාර්මික ආරවුල් පණතේ 8 වගන්තිය ප්‍රකාරව ගිවිසුම අවසන් කරන තෙක් බලාත්මක වේ.