කොවිඩ් 19 - විද්‍යාත්මක සංවාදයට ZOOM ඔස්සේ ඔබටත් සම්බන්ධ වන්න

කොවිඩ් 19 - විද්‍යාත්මක සංවාදයට ZOOM ඔස්සේ ඔබටත් සම්බන්ධ වන්න

"කොරෝනා වෙනුවෙන් දැනුම සහ විද්‍යාව හැසිරවිය යුතු නිවැරදි ආකාරය පිළිබඳ සාකච්චා කෙරෙන විද්‍යාත්මක සංවාදය"

"The Scientific conference discussing the correct way to handle knowledge and Science for the Corona"

"கொரோனாவுக்கான அறிவையும் அறிவியலையும் கையாள சரியான வழி பற்றி விவாதிக்கும் அறிவியல் உரையாடல்"

Hi there,

You are invited to a Zoom webinar.

When: Mar 21, 2021 08:30 AM

Topic: Annual Scientific Session - 2021

Please click the link below to join the webinar:

https://us02web.zoom.us/j/81890573733

Or iPhone one-tap :  US: +13462487799,,81890573733#  or +16465588656,,81890573733#

Or Telephone: Dial(for higher quality, dial a number based on your current location): US: +1 346 248 7799  or +1 646 558 8656  or +1 669 900 9128  or +1 253 215 8782  or +1 301 715 8592  or +1 312 626 6799

Webinar ID: 818 9057 3733

International numbers available: https://us02web.zoom.us/u/kuqxCxGzs

Use the above link to join with the webinar of the CMLSSL Annual Scientific Session 2021