උපාධිධාරින් රැකියාගත ගැන අලුත් හෙලිදරව්වක් -මෙන්න විස්තර