කොවිඩ් වලට අන්තර්ජාලයේ පළවන ඖෂධ ගන්න එපා

කොවිඩ් වලට අන්තර්ජාලයේ පළවන ඖෂධ ගන්න එපා

අන්තර්ජාලය තුළ සංසරණය වන ඖෂධ වට්ටෝරු භාවිතා නොකරන ලෙස දේශීය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන, ග්‍රාමීය හා අයූර්වේද රෝහල් සංවර්ධන යා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්වන්නේ,

au1

au2