අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන්ට වැටුප සම්බන්ධ වැදගත් නිවේදනයක්

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන්ට වැටුප සම්බන්ධ වැදගත් නිවේදනයක්

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය තුළ අභ්‍යාසලාභි උපාධිධාරින් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම හා පුහුණුව අවසන්ව ස්ථිර නොවූ (2018/19 වසරවල බදවාගත් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන්ගේ මැයි හා ජුනි මස දීමනා ගෙවීම සම්බන්ධව රාජ්‍ය සේවා,පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය  විසින් වැදගත් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

අමාත්‍යාංශය නිකුත්කළ සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින් කියවන්න....

1