කොවිඩ් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අලුත්වේ

කොවිඩ් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අලුත්වේ

දැනට ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමට අදාළව සෞඛ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරාය විසින් අද (16) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තවත් ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් සඳහා අවසර ලබා දී තිබේ.

එම නිවේදනය පහතින් දැක්වේ

sima16